Facebook
From Walloping Pintail, 3 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #include <iomanip>
 4. #include <fstream>
 5.  
 6. //PRZEDZIA£ APROKSYMACJI
 7. const double granica_lewa = -2.0;
 8. const double granica_prawa = 2.0;
 9. const double przedzial =  granica_prawa - granica_lewa;
 10. const int n = 49;   // ILOŒÆ WÊZ£ÓW
 11. const int m = 4;   // STOPIEÑ WIELOMIANU
 12. double wektor_X[n+1];
 13. double wektor_Y[n+1];
 14. double wektor_R[m+1];
 15. double macierz_G[m+1][m+1];
 16. double wektor_A[m+1];
 17. double wektor_Q[n+1];
 18. double blad_aproksymacji;
 19.  
 20. using namespace std;
 21.  
 22. //WZÓR ZADANEJ FUNKCJI
 23. double funkcja (double x){
 24.      return sin(2*x)*sin(3*x);
 25.     }
 26.  
 27. //OBLICZANIE WEKTORA Z WARTOŚCIĄ X I WARTOŚCIĄ FUNKCJI
 28. void oblicz_wektor_XY(){
 29.     for (int i = 0; i < n+1; ++i){
 30.         wektor_X[i] = granica_lewa + i*((przedzial) / n);
 31.         wektor_Y[i] = funkcja(wektor_X[i]);
 32.     }
 33. }
 34.  
 35. //OBLICZANIE MACIERZY G
 36. void wypelnij_macierz_G(){
 37.     for (int i = 0; i <= m; ++i){
 38.         for (int j = 0; j <= m; ++j){
 39.             macierz_G[j][i] = 0;
 40.             for (int k = 0; k <= n; ++k){
 41.                 macierz_G[j][i] += pow(wektor_X[k], j + i);
 42.             }
 43.         }
 44.     }
 45. }
 46.  
 47. //OBLICZANIE WEKTORA R
 48. void oblicz_wektor_R(){
 49.     for(int i = 0; i < m+1; ++i){
 50.         wektor_R[i] = 0;
 51.         for (int j = 0; j < n+1; ++j){
 52.             wektor_R[i] += wektor_Y[j] * pow(wektor_X[j], i);
 53.         }
 54.     }
 55. }
 56.  
 57. //ROZWIĄZANIE RÓWNANIA METORDĄ GAUSSA
 58. bool rozwiazanie_Gaussa(){
 59.     for (int k = 0; k <= m; ++k){
 60.         for (int i = k + 1; i <= m; ++i){
 61.             wektor_R[i] -= (macierz_G[i][k] * wektor_R[k]) / macierz_G[k][k];
 62.             for (int j = k + 1; j <= m; ++j){
 63.                 if (macierz_G[k][k] == 0) return false;
 64.                 macierz_G[i][j] -= (macierz_G[i][k] * macierz_G[k][j]) / macierz_G[k][k];
 65.             }
 66.             macierz_G[i][k] = 0;
 67.         }
 68.     }
 69.     double suma;
 70.     wektor_A[m] = wektor_R[m] / macierz_G[m][m];
 71.     for (int i = m - 1; i >= 0; --i){
 72.         suma = 0;
 73.         for (int j = i + 1; j <= m; ++j) {
 74.             suma += macierz_G[i][j] * wektor_A[j];
 75.             }
 76.         wektor_A[i] = (wektor_R[i] - suma) / macierz_G[i][i];
 77.     }
 78.     return true;
 79. }
 80.  
 81. //OBLICZANIE WEKTORA Q - WARTOŚCI FUNKCJI APROKSYMOWANEJ
 82. void oblicz_wektor_Q(){
 83.     for (int i = 0; i < n+1; ++i){
 84.         double suma = 0;
 85.         for (int j = 0; j < m+1; ++j){
 86.             suma += wektor_A[j] * pow(wektor_X[i], j);
 87.         }
 88.         wektor_Q[i]=suma;
 89.     }
 90. }
 91.  
 92. //OBLICZANIE BŁĘDU APROKSYMACJI
 93. double oblicz_blad() {
 94.         double tmp = 0;
 95.         for (int i = 0; i < n+1; ++i)
 96.                 tmp += pow(wektor_Q[i] - wektor_Y[i], 2);
 97.         blad_aproksymacji = sqrt(tmp / n+1);
 98. }
 99.  
 100.  
 101. //STWORZENIE RAPORTU APROKSYMACJI
 102. void raport(){
 103.     fstream plik;
 104.     plik.open("raport.txt");
 105.  
 106.     //WYPISYWANIE WEZŁOW, WARTOŚCI FUNKCJI DOKŁADNEJ I WARTOŚCI FUNKCJI APROKSYMWOANEJ DO UŻYCIA W PROGRAMIE EXCEL
 107.     plik <<"wezel" << endl;
 108.     for (long i = 0; i < n; ++i){
 109.         plik << wektor_X[i] <<  endl;
 110.     }
 111.     plik << endl;
 112.  
 113.     plik <<"dokladna" << endl;
 114.     for (long i = 0; i < n+1; ++i){
 115.         plik << wektor_Y[i] <<  endl;
 116.     }
 117.     plik << endl;
 118.  
 119.     plik <<"aproksymowana"<< endl;
 120.     for (long i = 0; i < n+1; ++i){
 121.         plik << wektor_Q[i] <<  endl;
 122.     }
 123.     plik << endl;
 124.  
 125.     //WSPÓŁCZYNNIK A
 126.     for (int i = 0; i < m+1; ++i){
 127.         plik <<"A_"<< i <<" = ";
 128.         plik << wektor_A[i] << endl;
 129.     }
 130.  
 131.     //BŁĄD APROKSYMACJI
 132.     plik <<"\n\n Blad aproksymacji = "<< blad_aproksymacji <<"\n\n\n\n\n";
 133.  
 134.     plik.close();
 135. }