Facebook
From Wasyl, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 149
 1. // L5_F3_Z1.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include "pch.h"
 5. #include <iostream>
 6. #include <time.h>
 7. #include <iomanip>
 8. using namespace std;
 9. double Wyniki[20];
 10.  
 11. void StworzTablice(int numer, double wynik) {
 12.         Wyniki[numer] = wynik;
 13.         cout << Wyniki[numer] << endl;
 14. }
 15.  
 16. void ObliczWartosc(double wsp1, double wsp2, double wsp3, int ilosc, double xp, double xk) {
 17.         double y;
 18.         for (int i = 0; i < ilosc; i++) {
 19.                 y= wsp1 * log(wsp2*(xp+((xk-xp)/ilosc)*i)) + wsp3;
 20.                 StworzTablice(i, y);
 21.         }
 22. }
 23. double ZnajdzMaxMin(double Tab[20], int ilosc) {
 24.         double *pt = new double [2];
 25.         pt[0] = pt[1]= Wyniki[0];
 26.         for (int i = 0; i < ilosc; i++) {
 27.                 if (Wyniki[i] > pt[0])
 28.                         Wyniki[i] = pt[0];
 29.                 else if (Wyniki[i] < pt[1])
 30.                         Wyniki[i] = pt[1];
 31.         }
 32.         return *pt;
 33. }
 34. //bool SprawdzPosortowanie();
 35.  
 36. int main()
 37. {
 38.         cout << "Podaj ile obliczen chcesz wykonac: ";
 39.         int n;
 40.         cin >> n;
 41.         cout << "Podaj dolny przedzial dla x: ";
 42.         double x_d;
 43.         cin >> x_d;
 44.         cout << "Podaj gorny przedzial dla x: ";
 45.         double x_g;
 46.         cin >> x_g;
 47.  
 48.         cout << "Funkcja ma postac \"f(x)=a*log(bx) + c\". Podaj jej wspolczynniki: ";
 49.         double a, b, c;
 50.         cin >> a >> b >> c;
 51.  
 52.         ObliczWartosc(a, b, c, n, x_d, x_g);
 53.         cout << "Wartosc najmniejsza i najwieksza to: " << ZnajdzMaxMin(Wyniki, n) << endl;
 54.  
 55.  
 56.  
 57. }
 58.