Facebook
From Whipped Mockingbird, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 17
  1.  “Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế”. Đến khi rời thiện ác nhị biên, người này có phước, đại phước báo! Đây là hưởng thụ cao nhất của đời người, hưởng phước. Phước phải có tuệ, có phước báo phải cầu trí tuệ, cầu trí tuệ ở đâu? Trí tuệ phải theo học Phật, vì vậy phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là thỉnh Phật giảng kinh. https://tuongphatquanam.com/ Phật trú thế là thỉnh Phật kiến pháp tràng ở đây, đừng ra đi, dạy học trường kỳ ở đây, đó là thỉnh chuyển pháp luân. (Trích trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Bộ 600 Tập - Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
  2.  “Bổn vô cơ khát”, không có hiện tượng đói khát. Họ không có phiền não, không có ưu tư, không có bận tâm, thì cần gì những thứ này! Cho nên những thức ăn này hiện tiền, hoàn toàn là tập khí. Vãng sanh về thế giới Cực Lạc được một thời gian ngắn, có khi họ nhớ lại mình chưa ăn cơm, chưa ăn gì cả, thỉnh thoảng nhớ lại. Chỉ cần quý vị khởi tâm, thì thức ăn đã đặt ngay trước mặt quý vị. Không cần nữa thì sao? Không cần nữa thì nó biên mất. (Tham khảo thêm trong Tịnh Độ Khoa chú)
  3.  
  4.  Như vậy ngày nay Phật pháp đại thừa thực sự có thể dùng báo cáo của giới khoa học để chứng minh. Khiến cho mọi người thật sự nhận thức được rằng Phật pháp là giáo dục, Phật pháp là khoa học, Phật pháp là triết học. Như tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói, Phật pháp thực sự có thể giúp người trong thế kỷ 21, giải quyết vấn đề xã hội ngày nay. (Tham khảo thêm trong Tịnh Độ Khoa chú)
  5.  “Hoàng Kim Sơn” là ví dụ, trong Quán Kinh nói: “Thân Phật Vô Lượng Thọ, như trăm ngàn vạn ức kim sắc Diêm Phù Đàn ở cõi trời Dạ ma”. Đấy là sắc vàng, vàng diêm phù đàn là loại vàng tốt nhất thế gian, sắc vàng rất đẹp, vàng của chúng ta không so sánh được. Thân Phật là thân như thế. “Lại dùng thân hình sừng sững như ngọn núi, nên gọi là như núi Hoàng Sơn”. https://tuongphatquanam.com/tong-hop/tuong-phat-quan-am-bang-da/ là ví dụ, là hình dung, Phật ngồi đó như 1 tòa núi vàng ròng. Cao như thế, lớn như thế, lớn hơn cả trái đất. (Tham khảo thêm trong Tịnh Độ Khoa chú)
  6.  
captcha