Facebook
From Matyo, 2 Weeks ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 204
 1. #include <iostream>
 2. #include <chrono>
 3. using namespace std;
 4. using namespace std::chrono;
 5.  
 6.  
 7. void swap(int* a, int* b)
 8. {
 9.     int t = *a;
 10.     *a = *b;
 11.     *b = t;
 12. }
 13.  
 14. void Bubblesort(int a[], int n)
 15. {
 16.     int r, i, j;
 17.     for (i = 0; i < n - 1; i++)
 18.     {
 19.        // bool flag = false;
 20.         for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
 21.             if (a[j] > a[j + 1])
 22.             {
 23.          //       flag = true;
 24.                 r = a[j];
 25.                 a[j] = a[j + 1];
 26.                 a[j + 1] = r;
 27.             }
 28.         //if (!flag)
 29.          //   break;
 30.     }//36, 41, 35, 43, 58
 31.        
 32. }
 33.  
 34. void Selection_Sort(int arr[], int n)
 35. {
 36.     int i, j, min, rab;
 37.     for (i = 0; i < n - 1; i++)
 38.     {  
 39.         min = i;
 40.         for (j = i + 1; j < n; j++)
 41.         {
 42.             if (arr[j] < arr[min])
 43.                 min = j;
 44.         }
 45.         if (min != i)
 46.         {
 47.            // swap(&arr;[min], &arr;[i]);
 48.             rab = arr[i];  arr[i] = arr[min];  arr[min] = rab;
 49.         }
 50.     }
 51. }
 52.  
 53. void Insertion_Sort(int arr[], int n)  // без рекурсия
 54. {
 55.     int i, key, j;
 56.     for (i = 1; i < n; i++)
 57.     {
 58.         key = arr[i];
 59.         j = i - 1;
 60.  
 61.         while (j >= 0 && arr[j] > key)
 62.         {
 63.             arr[j + 1] = arr[j];
 64.             j = j - 1;
 65.         }
 66.         arr[j + 1] = key;
 67.     }
 68. }
 69.  
 70. void ins_r(int a[], int i, int num)   // с рекурсия
 71. {
 72.     int rab, j;  j = i - 1;
 73.     while ((j >= 0) && (a[j] > a[j + 1]))
 74.     {
 75.         //swap(&a[j], &a[j + 1]);
 76.         rab = a[j];  a[j] = a[j + 1];  a[j + 1] = rab;
 77.         j--;
 78.     }
 79.     if (i < num - 1)  ins_r(a, i + 1, num);
 80. }
 81.  
 82. int partition(int a[], int low, int high)
 83. {
 84.     int pivot = a[high]; // pivot
 85.     int i = (low - 1); // Index of smaller element and indicates the right position of pivot found so far
 86.  
 87.     for (int j = low; j <= high - 1; j++)
 88.     {
 89.         // If current element is smaller than the pivot
 90.         if (a[j] < pivot)
 91.         {
 92.             i++; // increment index of smaller element
 93.             swap(&a[i], &a[j]);
 94.         }
 95.     }
 96.     swap(&a[i + 1], &a[high]);
 97.     return (i + 1);
 98. }
 99.  
 100. void quicksort(int a[], int L, int R)
 101. {
 102.     int q;
 103.     if (L < R)
 104.     {
 105.         q = partition(a, L, R);
 106.         quicksort(a, L, q - 1);
 107.         quicksort(a, q + 1, R);
 108.     }
 109. }
 110.  
 111. void merge(int arr[], int l, int m, int r)
 112. {
 113.     int i, j, k;
 114.     int n1 = m - l + 1;
 115.     int n2 = r - m;
 116.    // cout << "\n n1=" << n1;
 117.    // cout << "\n n2=" << n2;
 118.     // Sazdavame podmasivite
 119.     int L[1000], R[1000];
 120.     //Popalvame podmasivite
 121.     for (i = 0; i < n1; i++)
 122.         L[i] = arr[l + i];
 123.     for (j = 0; j < n2; j++)
 124.         R[j] = arr[m + 1 + j];
 125.  
 126.     //Сливаме подмасивите обратно в един
 127.     i = 0; // Инициализираме индекс за първия подмасив
 128.     j = 0; // Инициализираме индекс за втория подмасив
 129.     k = l; // Инициализираме индекс за общия масив
 130.     while (i < n1 && j < n2) {
 131.         if (L[i] <= R[j]) {
 132.             arr[k] = L[i];
 133.             i++;
 134.         }
 135.         else {
 136.             arr[k] = R[j];
 137.             j++;
 138.         }
 139.         k++;
 140.     }
 141.  
 142.     /* Копираме оставащите елементи от L[], ако условието е изпълнено */
 143.     while (i < n1) {
 144.         arr[k] = L[i];
 145.         i++;
 146.         k++;
 147.     }
 148.  
 149.     //Копираме оставащите елементи от R[], ако условието е изпълнено
 150.     while (j < n2) {
 151.         arr[k] = R[j];
 152.         j++;
 153.         k++;
 154.     }
 155. }
 156.  
 157. void MergeSort(int arr[], int l, int r)
 158. {
 159.     int m;
 160.     if (l < r)
 161.     {
 162.         m = l + (r - l) / 2;
 163.         MergeSort(arr, l, m);
 164.         MergeSort(arr, m + 1, r);
 165.         merge(arr, l, m, r);
 166.     }
 167. }
 168.  
 169. void heapify(int arr[], int n, int i)
 170. {
 171.     int largest = i;
 172.     int l = 2 * i + 1; // namirane na leviq naslednik = 2*i + 1
 173.     int r = 2 * i + 2; // namirane na desniq naslednik = 2*i + 2
 174.  
 175.     // Ako leviq naslednik e po golqm ot korena
 176.     if (l < n && arr[l] > arr[largest])
 177.         largest = l;
 178.  
 179.     // Ako desniq e po golqm
 180.     if (r < n && arr[r] > arr[largest])
 181.         largest = r;
 182.  
 183.     // Ako nai golemiq element ne e korena e neobhodimo razmqna
 184.     if (largest != i) {
 185.         swap(&arr;[i], &arr;[largest]);
 186.  
 187.         // Recursively heapify the affected sub-tree
 188.         heapify(arr, n, largest);
 189.     }
 190. }
 191.  
 192. void heapSort(int arr[], int n)
 193. {
 194.     // Postroqvame piramida
 195.     for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
 196.         heapify(arr, n, i);
 197.  
 198.     // Edin po Edin prashtame nai golemiq element nai otzad
 199.     for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
 200.        
 201.         swap(arr[0], arr[i]);
 202.  
 203.        //Izvikvame funkciqta da proveri dali darvoto e otnovo piramida
 204.         heapify(arr, i, 0);
 205.     }
 206. }
 207.  
 208. void Print(int a[], int n)
 209. {
 210.     cout << "Elementite na masiva sa: {";
 211.     for (int i = 0; i < n; i++)
 212.     {
 213.         cout << " " << a[i];
 214.     }
 215.     cout << " }";
 216. }
 217.  
 218. int main()
 219. {
 220.     int arr[1000];// = { 38,27,43,3,9,82,10 };
 221.     int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 222.     //srand(time(0));
 223.     for (int i = 0; i < n; i++)
 224.         arr[i] = rand() % 5001;
 225.     cout << "\n-------------Nesortiran masiv-------------" << endl;;
 226.     Print(arr, n);
 227.    // Bubblesort(arr, n);
 228.     auto start = high_resolution_clock::now();
 229.    // Bubblesort(arr, n);
 230.     //Selection_Sort(arr, n);
 231.     //Insertion_Sort(arr, n);    // InsertionSort без рекурсия
 232.     //ins_r(arr, 1, n);  // InsertionSort с рекурсия
 233.     quicksort(arr, 0, n - 1);
 234.     //MergeSort(arr, 0, n - 1);
 235.    // heapSort(arr, n);
 236.     auto stop = high_resolution_clock::now();
 237.      auto durati>(stop - start);
 238.     cout << "\n\n-------------sortiran masiv-------------" << endl;;
 239.     Print(arr, n);
 240.     cout << "\nVremeto za sortirane na masiva e: " << duration.count() << " microseconds" << endl;
 241. }
 242.