Facebook
From Small Crow, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 194
 1. using System;
 2. using System.Net;
 3. using System.Net.Sockets;
 4. using System.Text;
 5. using System.Collections;
 6. using System.Threading;
 7. using System.Linq;
 8.  
 9. public class UdpSrvrSample
 10. {
 11.     private static int game_state = 0;//0-gra czeka na rozpoczecie 1- gra skonczona;
 12.     private static int connected_hosts = 0;//licznik hostow
 13.     private static int times_up = 0;//0-nie minelo jeszcze 10s
 14.     private static Random random = new Random();
 15.     public static int sekretna = random.Next(0, 15);
 16.     public static int time2;
 17.  
 18.     public static void Timer(string h2,string h1)
 19.     {
 20.         int id1 = Convert.ToInt32(h1, 2);
 21.         int id2 = Convert.ToInt32(h2, 2);
 22.         time2 = (((id1 + id2) * 99) % 100) + 30;
 23.        
 24.         while(time2!=0)
 25.         {
 26.             if (time2 >= 10)
 27.             {
 28.             Thread.Sleep(10000);
 29.             time2 = time2 - 10;
 30.             }    
 31.             else
 32.             {
 33.                 Thread.Sleep(time2 * 1000);
 34.                 time2 = 0;
 35.                 game_state++;//timeout
 36.             }
 37.            
 38.             times_up++;
 39.         }
 40.        
 41.     }
 42.     static byte [] ProtocolBuilder(string operation,string response,string idref,string dop="none")//buduje pakiet
 43.    {
 44.         int pom1 = 0, pom2 = 0, pom3 = 0, pom4 = 0;
 45.        BitArray c = new BitArray(24);
 46.         BitArray g = new BitArray(24);
 47.         byte[] data = new byte[3];
 48.         for (int i=0;i<c.Length;i++)
 49.         {
 50.             if(i<=5)
 51.             {
 52.                 if (operation[pom1] == '0')
 53.                     c[i] = false;
 54.                 else
 55.                     c[i] = true;
 56.                 pom1++;
 57.             }  
 58.             if(i>5 && i<=9)
 59.             {
 60.                 if (response[pom2] == '0')
 61.                     c[i] = false;
 62.                 else
 63.                     c[i] = true;
 64.                 pom2++;
 65.             }
 66.             if(i>9 && i<=17)
 67.             {
 68.                 if (idref[pom3] == '0')
 69.                     c[i] = false;
 70.                 else
 71.                     c[i] = true;
 72.                 pom3++;
 73.             }
 74.             if (i > 17)
 75.             {
 76.                     if(dop=="none")
 77.                     c[i] = false;
 78.                     else
 79.                     {
 80.                     if (dop[pom4] == '0')
 81.                         c[i] = false;
 82.                     else
 83.                         c[i] = true;
 84.                     pom4++;
 85.                     }
 86.                    
 87.             }
 88.                
 89.         }
 90.         for (int i = 0; i < c.Length; i++)
 91.         {
 92.             g[g.Length - i-1] = c[i];
 93.         }
 94.         g.CopyTo(data, 0);
 95.         Array.Reverse(data, 0, data.Length);
 96.         return data;
 97.    }
 98.  
 99.    
 100.     public static string ToBin(int value, int len)//int do binarki
 101.     {
 102.         return (len > 1 ? ToBin(value >> 1, len - 1) : null) + "01"[value & 1];
 103.     }
 104.     public static string[] DecodePacket(byte[] c)//funkcja odbiera pobrane inty i zamienia je na kod binarny
 105.     {
 106.         string h = "";
 107.         string [] a=new string[3];
 108.         for (int i = 0; i < c.Length;i++)
 109.         {
 110.             h=h+ ToBin(c[i], 8);//dopelnia do 8 bitow
 111.  
 112.         }
 113.         for(int i=0;i<h.Length;i++)// podzial pakietu na pole operacyjne, pole odpowiedzi i identyfikator
 114.         {//dopelnienie jest nieistotne wiec jest ignorowane
 115.             if (i <= 5)
 116.                 a[0] =a[0]+ h[i];
 117.             if (i > 5 && i <= 9)
 118.                 a[1] = a[1] + h[i];
 119.             if (i > 9 && i <= 17)
 120.                 a[2] = a[2] + h[i];
 121.         }
 122.         return a;
 123.     }
 124.    
 125.     public static string RandomString(int length)// funckja losujaca id sesji
 126.     {
 127.         string liczba;
 128.         if(connected_hosts==1)
 129.         {
 130.             int h = random.Next(0, 121);
 131.             liczba = ToBin(h,8);
 132.         }
 133.         else
 134.         {
 135.             int h = random.Next(122, 254);
 136.             liczba = ToBin(h, 8);
 137.         }
 138.         return liczba;
 139.     }
 140.     static byte [] TellAction(byte[] c,ref string h)//ustalanie akcji na podstawie pola operacji
 141.     {
 142.        
 143.         byte[] bytes = new byte[3];
 144.         string[] packet = new string[3];
 145.         packet = DecodePacket(c);
 146.         switch (packet[0])
 147.         {
 148.             case "000000":
 149.                 {
 150.                     h = RandomString(8);
 151.                     bytes = ProtocolBuilder("100000", "0000", h);
 152.                     break;
 153.                 }
 154.             case "010000":
 155.                 {
 156.                     string l = ToBin(sekretna, 4);
 157.                     if (l == packet[1])
 158.                     {
 159.                         bytes = ProtocolBuilder("110000", "0000", h);
 160.                         game_state = 1;
 161.                     }
 162.  
 163.                     else
 164.                         bytes = ProtocolBuilder("001000", "0000", h);
 165.                     break;
 166.                 }
 167.             case "110100":
 168.                 {
 169.                     //connected_hosts--;
 170.                     //game_state = 1;
 171.                     break;
 172.                 }
 173.         }
 174.         return bytes;
 175.     }
 176.     public static void SecondChannel(int port,  string h)//kanal w ktorym do serwer inicjuje komunikacje
 177.     {
 178.         IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), port+10);
 179.         UdpClient newsock = new UdpClient(ipep);
 180.         IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 0);
 181.         ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 182.         while (true)
 183.         {
 184.             if(game_state == 1)// wysylanie pakietu informujacego o koncu gry
 185.             {
 186.                 byte[] newArray = new byte[3];
 187.                 if(time2==0)
 188.                 {
 189.                 newArray = ProtocolBuilder("111000", "0000", h);//timeout
 190.                 }
 191.                 else
 192.                 {
 193.                    newArray = ProtocolBuilder("111000", "1111", h);//liczba zostala zgadnieta
 194.                 }          
 195.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 196.             }
 197.             if(times_up==1 && game_state==0)
 198.             {
 199.                 byte[] newArray = new byte[3];
 200.                 string czas = ToBin(time2,10);
 201.                 string part1 = "", part2 = "";
 202.                 for (int i = 0; i <= 3; i++)
 203.                     part1 = part1+czas[i];
 204.                 for (int i = 4; i <10; i++)
 205.                     part2 = part2 + czas[i];
 206.                
 207.  
 208.                 newArray = ProtocolBuilder("101000", part1, h, part2);    
 209.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 210.                 Console.WriteLine("Wysylam pakiet czasu");
 211.                 times_up = 0;
 212.             }
 213.         }
 214.  
 215.     }
 216.     public static void CallToChildThread(int port,ref string h)
 217.     {
 218.         int g=0;
 219.         byte[] data = new byte[3];
 220.         string c = h;
 221.         Thread thread3 = new Thread(() => SecondChannel(port, c));
 222.         IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), port);
 223.         UdpClient newsock = new UdpClient(ipep);
 224.         IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 0);
 225.         byte[] bytes = new byte[3];  
 226.         data = ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 227.        
 228.  
 229.         bytes=TellAction(data, ref h);
 230.         SendPacket(newsock, bytes, sender);
 231.         connected_hosts++;
 232.         thread3.Start();
 233.         while (true)
 234.         {
 235.             if(g==0 && connected_hosts==2)//czeka na polaczenie obu hostow po czym wysyla informacje o rozpoczeciu rozgrywki
 236.             {    
 237.                 g = 1;
 238.                 byte[] newArray = new byte[3];
 239.                 newArray = ProtocolBuilder("100100", "0000", h);            
 240.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 241.             }
 242.             if (g == 1 && connected_hosts == 2)//pobiera liczbe wyslana przez klienta i odsyla prawda/falsz
 243.             {
 244.                 data = ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 245.                 bytes = TellAction(data, ref h);
 246.                 SendPacket(newsock, bytes, sender);
 247.             }
 248.            
 249.         }
 250.  
 251.        
 252.     }
 253.     static void SendPacket(UdpClient klient,byte [] bytes,IPEndPoint sender)//wysyla dane po czym czeka na potwierdzenie
 254.     {
 255.         klient.Send(bytes, bytes.Length, sender);
 256.         klient.Receive(ref sender);
 257.  
 258.     }
 259.     static byte[] ReceivePacket(ref UdpClient klient,ref IPEndPoint sender,ref string h )//zapisuje wyslane dane i potwierdza ich odebranie
 260.     {
 261.         byte[] ACK = new byte[3];
 262.         byte[] data = new byte[3];
 263.         data = klient.Receive(ref sender);
 264.         ACK= ProtocolBuilder("111111", "0000", h);
 265.        
 266.         klient.Send(ACK, ACK.Length, sender);
 267.         return data;
 268.     }
 269.     public static void Main()
 270.     {
 271.         byte[] data = new byte[3];
 272.  
 273.         string h1 = "00000000";
 274.         string h2 = "00000000";
 275.         Console.Write("Losowa liczba to: ");
 276.         Console.Write(sekretna);
 277.  
 278.         Thread thread2 = new Thread(() => CallToChildThread(9050,ref h1));//po jednym watku dla kazdego klienta
 279.         Thread thread3 = new Thread(() => CallToChildThread(9051,ref h2));
 280.         thread2.Start();
 281.         thread3.Start();
 282.         while(true)//zatrzymuje watek do momentu polaczenia dwoch klientow, niesamowicie oszczedne rozwiazanie
 283.         {
 284.             if (connected_hosts == 2)
 285.                 break;
 286.         }
 287.  
 288.         Thread timer = new Thread(() => Timer( h1, h2));
 289.         timer.Start();
 290.  
 291.        
 292.         int a = Console.Read();
 293.            
 294.        
 295.  
 296.     }
 297. }