Facebook
From Mature Tapir, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 88
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2.  
 3. #include <iostream>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. class wiersz {
 8.         char * _wiersz;
 9.  
 10. public:
 11.         wiersz():_wiersz(NULL){}
 12.  
 13.         wiersz(char * ciag)
 14.         {
 15.                 this->_wiersz = new char[strlen(ciag)]; //alokacja pamiÄ™ci
 16.                 strcpy(this->_wiersz, ciag);    //skopiowanie danych
 17.         }
 18.  
 19.         wiersz&operator=(const wiersz &w)       //konstruktor kopiujÄ…cy
 20.         {
 21.                 this->_wiersz = new char[strlen(w._wiersz)];
 22.                 strcpy(this->_wiersz, w._wiersz);
 23.  
 24.                 return *this;
 25.         }
 26.  
 27. };
 28.  
 29.  
 30. struct wezel {
 31.         wiersz * dane;
 32.         wezel *pNext;
 33. };
 34.  
 35.  
 36.  
 37. class tekst {
 38.  
 39. protected:
 40.         wezel * pHead;
 41.  
 42. public:
 43.  
 44.         tekst() //konstruktor bezargumentowy
 45.         {
 46.                 pHead = nullptr;
 47.         }
 48.  
 49.         tekst(tekst &t)//kostruktor kopiujÄ…cy
 50.         {
 51.                 if (!t.pHead)
 52.                 {
 53.                         this->pHead = NULL;
 54.                         return;
 55.                 }
 56.  
 57.                 wezel * iterator_this = this->pHead;    //iterator po liÅ›cie obiektu, do którego bÄ™dÄ… wstawiane dane
 58.                 wezel * iterator_t = t.pHead;           //iterator po liÅ›cie obiektu kopiowanego
 59.  
 60.                 while (iterator_t != nullptr)   //dopóki nie skoÅ„czy siÄ™ lista kopiowana wstawianie obiektów do nowej listy
 61.                 {
 62.                         wezel *tmp = new wezel;         //alokacja pamiÄ™ci dla nowego wÄ™zÅ‚a
 63.                         tmp->dane = iterator_t->dane;   //przypisanie danych                   
 64.                         iterator_this = tmp;    //przypisanie do listy
 65.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 66.                         iterator_t = iterator_t->pNext;
 67.                 }
 68.         }
 69.  
 70.  
 71.  
 72.         tekst & operator=(tekst & t)
 73.         {
 74.                 if (this->pHead)        //jeżeli lista nie jest pusta to jest usuwana
 75.                 {
 76.                         wezel * iterator_this = this->pHead;
 77.  
 78.                         while (iterator_this != nullptr)
 79.                         {
 80.                                 wezel * tmp = iterator_this;
 81.                                 iterator_this = iterator_this->pNext;
 82.                                 delete tmp;
 83.                         }
 84.                 }
 85.  
 86.                 if (t.pHead == nullptr) //jeżeli lista jest pusta to przypisanie nullptr
 87.                 {
 88.                         this->pHead = nullptr;
 89.                         return *this;
 90.                 }
 91.  
 92.                 wezel *iterator_this = this->pHead;
 93.                 wezel *iterator_t = t.pHead;
 94.  
 95.                 while (iterator_t)
 96.                 {
 97.                         wezel *tmp = new wezel;         //alokacja pamiÄ™ci dla nowego wÄ™zÅ‚a
 98.                         tmp->dane = iterator_t->dane;   //przypisanie danych                   
 99.                         iterator_this = tmp;    //przypisanie do listy
 100.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 101.                         iterator_t = iterator_t->pNext;
 102.                 }
 103.  
 104.  
 105.                 return *this;
 106.         }
 107.  
 108.         void operator<<(const wiersz & w)
 109.         {
 110.                 wezel * iterator_this = this->pHead;    //iterator
 111.                 while (iterator_this)
 112.                 {
 113.                         iterator_this = iterator_this->pNext;   //przejÅ›cie do koÅ„ca listy
 114.                 }
 115.  
 116.                 iterator_this = new wezel;
 117.                 iterator_this->pNext = nullptr;
 118.                 iterator_this->dane = new wiersz;       //alokcja pamiÄ™ci
 119.                 *iterator_this->dane = w;       //przypisanie danych
 120.         }
 121.        
 122. };
 123.  
 124.  
 125. class edytor_tekstu :
 126.         public tekst
 127. {
 128.         unsigned numer_wiersza_aktualnego;
 129.  
 130.         edytor_tekstu(tekst &t) :tekst(t), numer_wiersza_aktualnego(0) {}       //konstruktor zawierajÄ…cy dodatkowo konstruktor kopiujÄ…cy
 131.  
 132.         operator int()
 133.         {
 134.                 int licznik_wierszy = 0;
 135.  
 136.                 wezel * iterator_this = this->pHead;   
 137.  
 138.                 while (iterator_this)   //zliczanie kolejnych wierszy
 139.                 {
 140.                         licznik_wierszy++;
 141.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 142.                 }
 143.  
 144.                 return licznik_wierszy;
 145.         }
 146.  
 147.  
 148.         void operator--()
 149.         {
 150.                 if (this->pHead == nullptr)
 151.                         throw exception("Lista jest pusta! ");
 152.                
 153.                 if (this->pHead->pNext == nullptr)      //jeżeli w liÅ›cie jest tylko jeden element to usuwanie tylko go
 154.                 {
 155.                         delete this->pHead;
 156.                         this->pHead = nullptr;
 157.                 }
 158.  
 159.                 int i = 0;
 160.  
 161.                 wezel * iterator_this = this->pHead->pNext;
 162.  
 163.                 wezel * previous_node = this->pHead;
 164.  
 165.                 while (i != numer_wiersza_aktualnego)   //dopóki nie przejdzie do aktualnego wiersza iterowanie po liÅ›cie
 166.                 {
 167.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 168.                         previous_node = previous_node->pNext;
 169.                 }
 170.  
 171.                 wezel * tmp = iterator_this;
 172.  
 173.                 previous_node->pNext = iterator_this->pNext;    //przepiÄ™cie wskaźnika w celu wykluczenia z listy elementu
 174.  
 175.                 delete tmp;     //usuniÄ™cie elementu
 176.         }
 177.  
 178.  
 179.         edytor_tekstu copy(int ile_wierszy)
 180.         {
 181.                 tekst t;
 182.                 edytor_tekstu tmp(t);   //nowy obiekt
 183.  
 184.                 int i = 0;
 185.  
 186.                 wezel * iterator_this = this->pHead;
 187.  
 188.                 int ii = 0;
 189.  
 190.                 while (ii < numer_wiersza_aktualnego)   //dotarcie do aktualnego wiersza
 191.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 192.  
 193.                 while (i != ile_wierszy || iterator_this != nullptr )
 194.                 {
 195.                         tmp << *iterator_this->dane;    //wczytanie kolejnych wierszy
 196.  
 197.                         i++;                                                    //przejÅ›cie do kolejnych iteracji
 198.                         iterator_this = iterator_this->pNext;
 199.                 }
 200.  
 201.         }
 202.  
 203.         ~edytor_tekstu()
 204.         {
 205.                 if (this->pHead)        //usuniÄ™cie listy
 206.                 {
 207.                         wezel * iterator_this = this->pHead;
 208.  
 209.                         while (iterator_this != nullptr)
 210.                         {
 211.                                 wezel * tmp = iterator_this;
 212.                                 iterator_this = iterator_this->pNext;
 213.                                 delete tmp;
 214.                         }
 215.                 }
 216.         }
 217.        
 218. };
 219.  
 220.  
 221.  
 222. int main() {
 223.        
 224.         return 0; }