Facebook
From asdgsdgs, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 196
 1. <html lang="pl">
 2. <head>
 3.     <meta charset="UTF-8">
 4.     <meta name="viewport" c initial-scale=1.0">
 5.     <title>Keep Yourself Safe</title>
 6.     <style>
 7.         table,th,td{
 8.                 border: solid;
 9.             }
 10.             th{
 11.                 background-color: lightgreen;
 12.             }
 13.     </style>
 14. </head>
 15. <body>
 16. <?php
 17.         require_once("dane_logowania.php");
 18.        
 19.         if(isset($_GET["usun"]))
 20.         {
 21.             try
 22.             {
 23.                 $identyfikator_polaczenia=mysqli_connect($adres,$uzytkownik,$haslo,$nazwa_bazy);
 24.                 if(mysqli_query($identyfikator_polaczenia,"DELETE FROM uczen WHERE id_ucznia=$_GET[usun]"))
 25.                 {
 26.                     $liczba_wprowadzonych_rekordow=mysqli_affected_rows($identyfikator_polaczenia);
 27.                     echo "<b>Liczba usuniętych rekordów: $liczba_wprowadzonych_rekordow </b><br><br>";
 28.                 }
 29.                 else
 30.                 {
 31.                     echo "Wystąpił błąd przy usuwaniu danych z bazy danych<br><br>";
 32.                 }
 33.             }
 34.             catch(Exception $e)
 35.         {
 36.             echo "Kod błedu: " .mysqli_connect_errno();
 37.         }
 38.         }
 39.         if(isset($_POST["wprowadzono"]))
 40.         {
 41.             try{
 42.                 $identyfikator_polaczenia=mysqli_connect($adres,$uzytkownik,$haslo,$nazwa_bazy);
 43.                 mysqli_set_charset($identyfikator_polaczenia,"utf8");
 44.                 if(mysqli_query($identyfikator_polaczenia,"INSERT INTO uczen(id_klasy,imie,nazwisko,pesel,data_urodzenia,miejsce_urodzenia,miejscowosc,ulica,nr_budynku,nr_mieszkania) VALUES($_POST[id_klasy],'$_POST[imie]','$_POST[nazwisko]','$_POST[pesel]','$_POST[data_urodzenia]','$_POST[miejsce_urodzenia]','$_POST[miejscowosc]',NULLIF('$_POST[ulica]',''),$_POST[nr_budynku],NULLIF('$_POST[nr_mieszkania]',''))"))
 45.                 {
 46.                     $liczba_wprowadzonych_rekordow=mysqli_affected_rows($identyfikator_polaczenia);
 47.                     echo "<b>Liczba wprowadzonych rekordów: $liczba_wprowadzonych_rekordow </b><br><br>";
 48.                 }
 49.                 else
 50.                 {
 51.                     echo" Wystąpił błąd przy wprowadzaniu danych do bazy <br><br>";
 52.                 }
 53.                 mysqli_close($identyfikator_polaczenia);
 54.             }
 55.             catch(Exception $e)
 56.         {
 57.             echo "Kod błedu: " .mysqli_connect_errno();
 58.         }
 59.         }
 60.         try{
 61.             $identyfikator_polaczenia=@mysqli_connect($adres,$uzytkownik,$haslo,$nazwa_bazy);
 62.        
 63.             mysqli_set_charset($identyfikator_polaczenia, "UTF8");
 64.             $identyfikator_zapytania=mysqli_query($identyfikator_polaczenia, "SELECT id_ucznia,id_klasy,imie,nazwisko,pesel,data_urodzenia,miejsce_urodzenia,miejscowosc,ulica,nr_budynku,nr_mieszkania FROM uczen;");
 65.             if($identyfikator_zapytania)
 66.             {
 67.                 echo "<table><tr><th>ID UCZNIA</th><th>ID KLASY</th><th>IMIE</th><th>NAZWISKO</th><th>PESEL</th><th>DATA URODZENIA</th><th>MIEJSCE URODZENIA</th><th>MIEJSCOWOSC</th><th>ULICA</th><th>NUMER BUDYNKU</th><th>NUMER MIESZKANIA</th><th>EDYCJA</th>";
 68.                 while($wynik=mysqli_fetch_assoc($identyfikator_zapytania))
 69.                 {
 70.                     echo"<tr>"."<td>" .$wynik["id_ucznia"]."</td>"."<td>" .$wynik["id_klasy"]."</td>"."<td>" .$wynik["imie"]."</td>"."<td>" .$wynik["nazwisko"]."</td>"."<td>" .$wynik["pesel"]."</td>"."<td>" .$wynik["data_urodzenia"]."</td>"."<td>" .$wynik["miejsce_urodzenia"]."</td>"."<td>" .$wynik["miejscowosc"]."</td>"."<td>" .$wynik["ulica"]."</td>"."<td>" .$wynik["nr_budynku"]."</td>"."<td>" .$wynik["nr_mieszkania"]."</td>"."<td><a href='?edycja='>edytuj</a> <a href='?usun=".$wynik["id_ucznia"]."'>usuń</a></td></tr>";
 71.                 }
 72.                 echo "</table>";
 73.                 $liczba_wynikow=mysqli_num_rows($identyfikator_zapytania);
 74.                 echo "Liczba rekordów: $liczba_wynikow <br>";
 75.                 mysqli_close($identyfikator_polaczenia);
 76.             }
 77.             else
 78.             {
 79.             echo mysqli_error($identyfikator_polaczenia);
 80.             }
 81.         }
 82.             catch(Exception $e)
 83.         {
 84.             echo "Kod błedu: " .mysqli_connect_errno();
 85.             exit("<br>Błąd połączenia z bazą danych:" .mysqli_connect_error());
 86.         }
 87.         if(!isset($_GET["edycja"]) && !isset($_get["usun"]))
 88.         {
 89.             echo "<br><br>&lt;form method='POST' action'' name='wprowadzanie'&gt;
 90.             <fieldset  400px;'><legend>Wprowadź dane ucznia</legend>
 91.             ID klasy: &lt;input type='number' name='id_klasy' max='9999' required&gt;&lt;br>
 92.             Imie: &lt;input type='text' name='imie' required maxlength='50'&gt;&lt;br>
 93.             Nazwisko: &lt;input type='text' name='nazwisko' required maxlength='50'&gt;&lt;br>
 94.             PESEL: &lt;input type='number' name='pesel' max='99999999999' required&gt;&lt;br>
 95.             Data urodzenia: &lt;input type='date' name='data_urodzenia' required&gt;&lt;br>
 96.             Miejsce_urodzenia: &lt;input type='text' name='miejsce_urodzenia' required maxlength='50' required&gt;&lt;br>
 97.             Miejscowość: &lt;input type='text' name='miejscowosc' required maxlength='50'&gt;&lt;br>
 98.             Ulica: &lt;input type='text' name='ulica' required maxlength='50'&gt;&lt;br>
 99.             Numer budynku: &lt;input type='number' name='nr_budynku'  max='9999'&gt;&lt;br>
 100.             Numer mieszkania: &lt;input type='number' name='nr_mieszkania' max='9999'&gt;&lt;br>
 101.             &lt;input type='submit' name='wprowadzono' value='wprowadź ucznia'&gt;
 102.             &lt;input type='reset' value='zresetuj'&gt;
 103.             </fieldset>
 104.             &lt;form&gt;";
 105.         }
 106.         ?&gt;
 107.         <br><br><br>
 108.         <a href="?wprowadz=true">Wprowadz dane do bazy danych </a>
 109. &lt;/body&gt;
 110. &lt;/html&gt;