Facebook
From Insensitive Camel, 6 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 160
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <sstream>
 5. #include <unistd.h>
 6. #include <sys/types.h>
 7. #include <sys/socket.h>
 8. #include <netinet/in.h>
 9. #include <arpa/inet.h>
 10. #include <iostream>
 11. #include <vector>
 12. #include <set>
 13.  
 14. using namespace std;
 15.  
 16. class Room {
 17. public:
 18.     string name;
 19.     int desc;
 20.     Room(int d, string n)
 21.     {
 22.         desc = d;
 23.         name = n;
 24.     }
 25. };
 26.  
 27. class Client {
 28. public:
 29.     int desc;
 30.     string Name;
 31.     vector<Room> rooms;
 32.     Client(int d, string n)
 33.     {
 34.         desc = d;
 35.         Name = n;
 36.     }
 37. };
 38.  
 39.  
 40. string join = "/join";
 41. set<string> rooms;
 42. vector<Client*> clients;
 43. set<int> meta;
 44. set<int> list;
 45. int metadata = -2;
 46. int port;
 47. int t; // Czy main room
 48. int i, j;
 49. int fdmax = -1; //najwiekszy deskryptor
 50. int listener; //nasluchujacy dekspytor
 51. int newfd; //najnowszy zaakceptowany
 52. int nbytes;
 53. int guest = 0;
 54. int yes = 1;
 55. fd_set master;
 56. fd_set read_fds;
 57. fd_set write_fds;
 58. struct sockaddr_in serveraddr;
 59. struct sockaddr_in serveraddr_meta;
 60. struct sockaddr_in clientaddr;
 61. socklen_t addrlen;
 62. const string delimeterMetaDate = "@@DONE\n";
 63. vector<string> msg_split;
 64. string tt;
 65.  
 66. int iterator = 0;
 67. int unexpected_error = 0;
 68. string message;
 69. char bufor[256];
 70. size_t fnd;
 71. int size;
 72.  
 73. void createSocket()
 74. {
 75.     if ((listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
 76.     {
 77.         perror("Server-socket()-listener error");
 78.         exit(1);
 79.     }
 80.     printf("Server-socket()-listener is OK...\n");
 81. }
 82.  
 83. void createSetSockopt()
 84. {
 85.   if (setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int)) == -1)
 86.     {
 87.         perror("Server-setsockopt()-listener error");
 88.         exit(1);
 89.     }
 90.     printf("Server-setsockopt()-listener is OK...\n");
 91. }
 92.  
 93. void SetListener()
 94. {
 95.     serveraddr.sin_family = AF_INET;
 96.     serveraddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
 97.     serveraddr.sin_port = htons(port);
 98.  
 99.     if (bind(listener, (struct sockaddr*)&serveraddr, sizeof(serveraddr)) == -1)
 100.     {
 101.         perror("Server-bind()-listener error");
 102.         exit(1);
 103.     }
 104.     printf("Server-bind()-listener is OK...\n");
 105.  
 106.     if (listen(listener, 5) == -1)   //kolejka
 107.     {
 108.         perror("Server-listen()-listener error");
 109.         exit(1);
 110.     }
 111.     printf("Server-listen()-listener is OK...\n");
 112. }
 113.  
 114. void CreateMetaData()
 115. {
 116.     if ((metadata = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
 117.     {
 118.         perror("Server-socket()-metadata error");
 119.         exit(1);
 120.     }
 121.     printf("Server-socket()-metadata is OK...\n");
 122.     if (setsockopt(metadata, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int)) == -1)
 123.     {
 124.         perror("Server-setsockopt()-metadata error");
 125.         exit(1);
 126.     }
 127.     printf("Server-setsockopt()-metadata is OK...\n");
 128.  
 129.     serveraddr_meta.sin_family = AF_INET;
 130.     serveraddr_meta.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
 131.     serveraddr_meta.sin_port = htons(port - 1);
 132.  
 133.     if (bind(metadata, (struct sockaddr*)&serveraddr_meta, sizeof(serveraddr_meta)) == -1)
 134.     {
 135.         perror("Server-bind()-meta error");
 136.         exit(1);
 137.     }
 138.     printf("Server-bind()-meta is OK...\n");
 139.     if (listen(metadata, 5) == -1)   //kolejka
 140.     {
 141.         perror("Server-listen()-metadata error");
 142.         exit(1);
 143.     }
 144.     printf("Server-listen()-metadata is OK...\n");
 145. }
 146.  
 147. bool isMessageAddRoom(string message) {
 148.     return message.find(join) != std::string::npos;
 149. }
 150.  
 151. void sendMessage(int m,string avamys) {
 152.     int sent = 0;
 153.     unsigned int got = 0;
 154.     do {
 155.         sent = send(m, avamys.c_str() + got, avamys.size() - got, MSG_CONFIRM);
 156.         got += sent;
 157.     } while (got < avamys.size());
 158. }
 159.  
 160. void sendMetadata(){
 161.     for (int m: meta){
 162.         if (m != metadata){
 163.             for (Client *c : clients){
 164.                 for (Room r : c->rooms){
 165.                     string row = to_string(r.desc) + ":" + r.name + ":" + c->Name;
 166.                     row.append("\n");
 167.                     sendMessage(m,row);
 168.                 }
 169.             }
 170.             sendMessage(m,delimeterMetaDate);
 171.         }
 172.     }
 173. }
 174.  
 175. void split(const string& s, char delim, vector<string>& elems) {
 176.     stringstream ss;
 177.     ss.str(s);
 178.     string item;
 179.     while (getline(ss, item, delim)) {
 180.         elems.push_back(item);
 181.     }
 182. }
 183.  
 184. vector<string> split(const string& s, char delim) {
 185.     vector<string> elems;
 186.     split(s, delim, elems);
 187.     return elems;
 188. }
 189.  
 190. void CreateRoom(string text)
 191. {
 192.  
 193.         port++;
 194.         vector<string> words_in_message = split(text, ' ');
 195.         cout<<"nazwa pokoju" << words_in_message[1] << "|"<<endl;
 196.         if (words_in_message.size() < 2) {
 197.             cout << "Nie podano nazwy pokoju!" << endl;
 198.             return;
 199.         }
 200.         if (t < 0) {
 201.             cout << "Nie mozna tworzyc pokoju!" << endl;
 202.             return;
 203.         }
 204.         string room_name = words_in_message[1];
 205.         if (fork() == 0) {
 206.             execl("./select", room_name.c_str(), (char*)to_string(port).c_str(), nullptr);
 207.             perror("RIP");
 208.             exit(1);
 209.         }
 210.         else {
 211.             /* dodaj pokój do pokoi klienta */
 212.             Room ro(port, room_name);
 213.             for (Client *c: clients) if (c->desc == i) c->rooms.push_back(ro);
 214.             if (fork()==0){
 215.                 sendMetadata();
 216.                 exit(0);
 217.             }
 218.             return;
 219.         }
 220.  
 221. }
 222.  
 223. void ReadMessage()
 224. {
 225.     do{
 226.         if((size = read(i, &bufor, 256)) <=0){
 227.             if(size == 0){// Jeśli 0 to klient się rozłączył
 228.                  printf("%s: socket %d hung up\n", tt.c_str(), i); //zamkniete
 229.             }
 230.             else{// Jeśli 0 to klient się rozłączył
 231.                   perror("recv() error(odbieranie)");
 232.             }
 233.             close(i); //zamykamy i usuwamy z seta
 234.             FD_CLR(i, &master);
 235.                 list.erase(i);
 236.             unexpected_error = 1;
 237.             break;
 238.         }
 239.     //Jeśli znaleziono znak końca wiadomości to break i koniec czytania wiadomości
 240.         string wczytane(bufor);
 241.         fnd = wczytane.find_first_of("^");//fnd reprezentuje pozycję znaku w stringu
 242.         if(fnd != string::npos){// Jeśli nie znajdzie znaku w stringu przyjmuje wartość nops czyli wiadmość się nie skończyła
 243.             if (fnd == 0)
 244.                 break;
 245.             wczytane = wczytane.substr(0,fnd);
 246.             message.append(wczytane);
 247.             break;
 248.         }
 249.         message.append(wczytane);
 250.     }while(fnd == string::npos);// Czytaj dopóki nie wytąpi znak końca
 251. }
 252.  
 253. void GetMessage()
 254. {
 255.  
 256.     cout<< message<<endl;
 257.    msg_split = split(message, ':');
 258.    /* aktualizujemy nazwę użytkownika, która była nieznana podczas accepta */
 259.    cout<< "0-" << msg_split[0]<<endl;
 260.       cout<< "1-"<<msg_split[1]<<endl;
 261.    for (Client *c : clients) {
 262.        if (c->desc == i && c->Name.find("Guest") >= 0) {
 263.            c->Name = msg_split[0];
 264.            if (fork()==0) {
 265.                sendMetadata();
 266.                exit(0);
 267.            }
 268.        }
 269.    }
 270. }
 271.  
 272. void NewConnect()
 273. {
 274.     addrlen = sizeof(clientaddr);
 275.     if ((newfd = accept(listener, (struct sockaddr*)&clientaddr, &addrlen)) == -1)
 276.     {
 277.         perror("Server-accept()-listener error");
 278.     }
 279.     else
 280.     {
 281.         printf("Server-accept()-listener is OK...\n");
 282.         FD_SET(newfd, &master); /* add to master set */
 283.         list.insert(newfd);
 284.         Client *temp = new Client(newfd, "Guest"+to_string(guest));
 285.         Room ro(port, "Main");
 286.         temp->rooms.push_back(ro);
 287.         clients.push_back(temp);
 288.         guest++;
 289.         if (newfd > fdmax) fdmax = newfd;
 290.         printf("%s: New connection from %s on socket %d\n", tt.c_str() , inet_ntoa(clientaddr.sin_addr), newfd);
 291.     }
 292. }
 293.  
 294. void NewConnectMetaData()
 295. {
 296.     addrlen = sizeof(clientaddr);
 297.     if ((newfd = accept(metadata, (struct sockaddr*)&clientaddr, &addrlen)) == -1)
 298.     {
 299.         perror("Server-accept()-metadata error");
 300.     }
 301.     else
 302.     {
 303.         printf("Server-accept()-metadata is OK...\n");
 304.         meta.insert(newfd);
 305.     }
 306.     if (newfd > fdmax) fdmax = newfd;
 307.     printf("%s: New connection from %s on socket %d\n", tt.c_str(), inet_ntoa(clientaddr.sin_addr), newfd);
 308. }
 309.  
 310. int main(int argc, char* argv[]) {
 311.  
 312.     if (argc < 2) {
 313.         cout << "Nie podano portu!" << endl;
 314.         return -1;
 315.     }
 316.     tt = argv[0];
 317.  
 318.     port = stoi(argv[1]);
 319.  
 320.     rooms.insert(tt);
 321.     t  = tt.find("select");
 322.  
 323.     FD_ZERO(&master);
 324.     FD_ZERO(&read_fds);
 325.  
 326.     createSocket();
 327.  
 328.     createSetSockopt();
 329.  
 330.     //set server addr
 331.     SetListener();
 332.  
 333.     ///////////METADATA//////////////////
 334.     if (t >= 0)   //czy Main room?
 335.     {
 336.         CreateMetaData();
 337.     }
 338.  
 339.     /* listener do mastera */
 340.     FD_SET(listener, &master);
 341.     FD_SET(metadata, &master);
 342.     if (listener > fdmax) fdmax = listener;
 343.     if (metadata > fdmax) fdmax = metadata;
 344.     meta.insert(metadata);
 345.     list.insert(listener);
 346.     for (;;){
 347.         read_fds = master;
 348.         if (select(fdmax + 1, &read_fds, NULL, NULL, NULL) == -1) {
 349.             perror("Server-select() error");
 350.             exit(1);
 351.         }
 352.         printf("Server-select() is OK...\n");
 353.         /*szuka po deskryptorach czy cos do czytania*/
 354.         for (i = 0; i <= fdmax; i++) {
 355.             if (FD_ISSET(i, &read_fds)) {
 356.                 if (i == listener) {
 357.                     NewConnect();
 358.                 }
 359.                 else if (i == metadata) {
 360.                     NewConnectMetaData();
 361.                 }
 362.                 else
 363.                 {
 364.                     message = "";
 365.                     //czytanie
 366.  
 367.                     ReadMessage();
 368.                     //update
 369.                     GetMessage();
 370.  
 371.                     if(isMessageAddRoom(msg_split[1]))
 372.                     {
 373.  
 374.                         CreateRoom(msg_split[1]);
 375.                     }
 376.  
 377.                     cout << "Send message: " << message << endl;
 378.                     /*wysyłanie danych*/
 379.                     for (j = 0; j <= fdmax; j++) {
 380.                         if (FD_ISSET(j, &master) && list.find(j) != list.end()) {
 381.                             if (j != listener) sendMessage(j,message);
 382.                         } //if
 383.                     } //for
 384.                 } //else
 385.             } //if (inset)
 386.         } //for (descs)
 387.     } //for (;;)
 388.     return 1;
 389. } //main
 390.