Facebook
From Matyo, 2 Weeks ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 170
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. const int n = 10;
 5.  
 6. struct que
 7. {
 8.     char key;
 9.     que* next;
 10. } *First,* Last;
 11.  
 12. struct link
 13. {
 14.     char key;
 15.     link* next;
 16. } *G[n];
 17.  
 18. void init_que()
 19. {
 20.     First = NULL;
 21.     Last = NULL;
 22. };
 23.  
 24. void push_queue(char k)
 25. {
 26.     que* p = Last;  
 27.     Last = new que;  
 28.     Last->key = k;
 29.     Last->next = NULL;
 30.     if (p != NULL) p->next = Last;
 31.     if (First == NULL) //добавяне на първи елемент
 32.     {
 33.         First = Last;
 34.     }
 35. }
 36.  
 37. bool empty_queue()
 38. {
 39.     if (First == NULL)
 40.         return true;
 41.     else return false;
 42. }
 43.  
 44. char pop_queue()
 45. {
 46.    // if (First != NULL)
 47.     char z;
 48.     z = First->key;
 49.     que* p = First;  
 50.     First = First->next;
 51.     delete p;
 52.     return z;
 53. }
 54.  
 55.  
 56.  
 57. //инициализация на граф
 58. void init(link* gr[n])
 59. {
 60.     for (int i = 0; i < n; i++)  
 61.         gr[i] = NULL;
 62. }
 63.  
 64. // търсене на връх в графа
 65. int search_node(link* gr[n], char c)
 66. {
 67.     int flag = 0;
 68.     for (int i = 0; i < n; i++)
 69.         if (gr[i]) //проверка, дали даден връх съществува  
 70.             if (gr[i]->key==c)
 71.                 flag = 1;  
 72.     return flag;
 73. }
 74.  
 75. // търсене на дъга в графа
 76. int search_arc(link* gr[5], char c1, char c2)
 77. //c1 и c2 - ключовите стойности на възлите, които
 78. //свързва търсената дъга
 79. {
 80.     int flag = 0;
 81.     if (search_node(gr, c1) && search_node(gr, c2))
 82.     {
 83.         int i = 0;
 84.         while (gr[i]->key != c1)
 85.             i++;  
 86.         link* p = gr[i];
 87.         while (p->key != c2 && p->next != NULL)
 88.             p = p->next;  
 89.         if (p->key == c2)
 90.             flag = 1;
 91.     }
 92.     return flag;
 93. }
 94.  
 95. //включване на връх в графа
 96. void add_node(link* gr[n], char c)  // c е добавената стойност
 97. {
 98.     if (search_node(gr, c))
 99.     {
 100.         cout << "nВърхът вече съществува!n";
 101.     }
 102.     else
 103.     {
 104.         int j = 0;
 105.         while (gr[j] && (j < n))
 106.             j++;  
 107.         if (gr[j] == NULL)
 108.         {
 109.             gr[j] = new link;  // създаване на нов връх
 110.             gr[j]->key = c;   // установяване на ключовата стойност
 111.             gr[j]->next = NULL; //и указателя
 112.         }
 113.         else
 114.         {
 115.             cout << "nПрепълване на структурата!n";
 116.         }
 117.     }
 118. }
 119.  
 120. //включване на дъга
 121. void add_arc(link* gr[n], char c1, char c2)
 122. {
 123.     int i = 0;  link* p;
 124.     if (search_arc(gr, c1, c2))
 125.     {
 126.         cout << "nДъгата вече съществува!";
 127.     }
 128.     else
 129.     {
 130.         if (!(search_node(gr, c1)))
 131.             add_node(gr, c1);  
 132.         if (!(search_node(gr, c2)))
 133.             add_node(gr, c2);  
 134.         while (gr[i]->key != c1)
 135.             i++;
 136.         p = new link;  // създаване на нов елемент
 137.         p->key = c2;   // в списъка на съседство
 138.         p->next = gr[i]->next;  
 139.         gr[i]->next = p;
 140.     }
 141. }
 142.  
 143. //премахване на връх от графа
 144. void del_node(link* gr[n], char c)
 145. {
 146.     if (search_node(gr, c))
 147.     {
 148.         int i = 0;
 149.         while (gr[i]->key != c)  //търсене на върха който се изтрива;
 150.             i++;  
 151.         link* p;
 152.         link *q=gr[i];
 153.         while (gr[i] != NULL)
 154.         {
 155.             p = gr[i];
 156.             gr[i] = p->next;
 157.             delete p;
 158.         }
 159.         //изтриване на върха и на дъгите, излизащи от него  
 160.         for (i=0;i<n;i++)
 161.             if (gr[i])
 162.             {
 163.                 p = gr[i];
 164.                     while ((p->key != c) && (p->next != NULL))
 165.                     {
 166.                         q = p;
 167.                         p = p->next;
 168.                     }
 169.                     if (p->key == c) // изтриване на дъгите влизащи във върха
 170.                     {
 171.                         q->next = p->next;
 172.                         delete p;
 173.                     }
 174.             }
 175.     }
 176.     else { cout << "В графа няма такъв връх!"; }
 177. }
 178.  
 179. //премахване на дъга от графа
 180. void del_arc(link* gr[n], char c1, char c2)
 181. {
 182.     if (search_arc(gr, c1, c2))
 183.     {
 184.         int i = 0;
 185.         while (gr[i]->key != c1)
 186.             i++;
 187.         link* p = gr[i], * q=gr[i];  
 188.         while (p->key != c2)
 189.         {
 190.             q = p;
 191.             p = p->next;
 192.         }  
 193.         q->next = p->next;
 194.         delete p; //премахване на върха от списъка на съседство
 195.     }
 196.     else { cout << "nВ графа няма такава дъга!"; }
 197. }
 198.  
 199. // функция която връща индекса на връх к от масива със съседите.
 200. int convert(link* gr[n], char k)
 201. {
 202.     bool flag = false;
 203.     int pos=-1;
 204.     for (int i = 0; i < n; i++)
 205.     {
 206.         if (gr[i]->key == k)
 207.         {
 208.             flag = true;
 209.             pos = i;
 210.             break;
 211.         }
 212.     }
 213.     if (flag) return pos;
 214.     else return -1;
 215. }
 216.  
 217. void bfs(link* gr[n], char k)
 218. {
 219.     int m[n]; // масив за регистриране на обходените върхове
 220.    // memset(m, 0, 10);
 221.     for (int i = 0; i < n; i++) m[i] = 0;
 222.     init_que(); //инициализация на помощната опашка  
 223.     push_queue(k); //поместване в опашка на първия елемент  
 224.     while (!empty_queue()) //докато опашката не е празна
 225.     {
 226.        // cout << "------------------";
 227.         char s = pop_queue(); //извличане на поредния елемент от опашката
 228.         int j = convert(gr,s); //функция, която връща индекса на елемента на масива от списъците на съседство, чиято стойност е k.
 229.         if (m[j] == 0) //Възелът не е посетен
 230.         {
 231.             m[j] = 1;
 232.             cout << s << " ";//регистриране и визуализация на възела
 233.             //cout << "---------";
 234.         }  
 235.         for (link* t = gr[j]; t != NULL; t = t->next)
 236.         {
 237.             int h = convert(gr, t->key);
 238.             if (m[h] == 0)  // възела не е посетен
 239.                 push_queue(t->key); // включване на възела в опашката
 240.         }
 241.     }
 242. }
 243.  
 244. void dfs(link* gr[n], char k, int m[])
 245. {
 246.     cout << k <<" ";
 247.     int j = convert(gr, k);
 248.     m[j] = 1;
 249.     for (link* t = gr[j]->next; t != NULL; t = t->next)
 250.     {
 251.         int h = convert(gr, t->key);
 252.         if (m[h]==0)
 253.             dfs(gr, t->key, m);
 254.     }
 255. }
 256.  
 257. int main()
 258. {
 259.  
 260.     link* graf[n];
 261.     init(graf);
 262.     char c1, c2;
 263.  
 264.     int br;
 265.     cout << "Vavedi kolko varhove na grafa iskash da dobavish" << endl;
 266.     cin >> br;
 267.     for (int j=0; j < br; j++)
 268.     {
 269.         cout << "Vavedi vrah na grafa c= ";
 270.         cin >> c1;
 271.         add_node(graf, c1);
 272.     }
 273.  
 274.     cout << "Vavedi kolko dagi na grafa iskash da dobavish" << endl;
 275.     cin >> br;
 276.     for (int j=0; j < br; j++)
 277.     {
 278.         cout << "Na4alen vrah na dagata ";
 279.         cin >> c1;
 280.         cout << "Kraen vrah na dagata ";
 281.         cin >> c2;
 282.         add_arc(graf, c1, c2);
 283.     }
 284.  
 285.     cout << "Vavedi kolko dagi na grafa iskash da iztriesh" << endl;
 286.     cin >> br;
 287.     for (int j=0; j < br; j++)
 288.     {
 289.         cout << "Na4alen vrah na dagata ";
 290.         cin >> c1;
 291.         cout << "Kraen vrah na dagata ";
 292.         cin >> c2;
 293.         del_arc(graf, c1, c2);
 294.     }
 295.  
 296.     cout << "Vavedi kolko varhove na grafa iskash da iztriesh" << endl;
 297.     cin >> br;
 298.     for (int j=0; j < br; j++)
 299.     {
 300.         cout << "Iztrivane na vrah";
 301.         cin >> c1;
 302.         del_node(graf, c1);
 303.     }
 304.  
 305.     cout << "Izberi na4alen vrah za obhojdaneto"<<endl;
 306.     cin >> c1;
 307.     //bfs(graf, c1);
 308.  
 309.     int m[n]; // масив за регистриране на обходените върхове
 310.     for (int i = 0; i < n; i++)
 311.         m[i] = 0;
 312.     dfs(graf, c1, m);
 313. }