Facebook
From Gentle Terrapin, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 67
 1. "data": {
 2.         "ma_cb": "FE100009",
 3.         "email": "abc@vnuhcm.edu.vn",
 4.         "phone": "0346464267",
 5.         "ho_ten_dem": "Nguyễn",
 6.         "ten": "Admin66",
 7.         "ngay_sinh": "16/08/1999",
 8.         "gioi_tinh": "Nam",
 9.         "noi_sinh": {
 10.             "tinh_thanh": "TP Hồ Chí Minh",
 11.             "quan_huyen": "Tp Thủ Đức",
 12.             "phuong_xa": "phường Linh Xuân"
 13.         },
 14.         "cmnd_cccd": {
 15.             "so": "264859384",
 16.             "ngay_cap": "12/04/2015",
 17.             "noi_cap": "Thành phố Hồ Chí Minh",
 18.             "mat_truoc": "hình a trước",
 19.             "mat_sau": "hình a sau"
 20.         },
 21.         "que_quan": {
 22.             "tinh_thanh": "TP Hồ Chí Minh",
 23.             "quan_huyen": "Tp Thủ Đức",
 24.             "phuong_xa": "phường Linh Xuân"
 25.         },
 26.         "quoc_tich": "Việt Nam",
 27.         "dan_toc": "Kinh",
 28.         "ton_giao": "Không",
 29.         "dia_chi_thuong_tru": [
 30.             {
 31.                 "tinh_thanh": "TP Hồ Chí Minh",
 32.                 "quan_huyen": "TP Thủ Đức",
 33.                 "phuong_xa": "Phường Linh Trung",
 34.                 "so_nha": "64 Đường số 4",
 35.                 "thời_gian": "12/12/2012"
 36.             }
 37.         ],
 38.         "dia_chi_lien_he": {
 39.             "thoi_diem": "12/12/2012",
 40.             "chuc_vu": "Bí Thư"
 41.         },
 42.         "ma_so_thue": "42352525",
 43.         "so_so_bhxh": "53664643343",
 44.         "so_the_bhyt": "654568567523",
 45.         "chuc_danh_nghe_nghiep": [
 46.             {
 47.                 "chuc_danh": "Chức danh 1",
 48.                 "hang_chuc_danh": "Hạng chức danh 1",
 49.                 "thoi_gian": "12/12/2012"
 50.             }
 51.         ],
 52.         "ngay_vao_doan": "12/12/2012",
 53.         "ngay_vao_dang_du_bi": "12/12/2012",
 54.         "ngay_vao_dang_chinh_thuc": "12/12/2012",
 55.         "chuc_vu_trong_dang": [
 56.             {
 57.                 "thoi_diem": "12/12/2012",
 58.                 "chuc_vu": "Bí Thư"
 59.             }
 60.         ],
 61.         "qua_trinh_dao_tao_hoc_vi": [
 62.             {
 63.                 "thoi_gian_dao_tao": "12/12/2012",
 64.                 "thoi_gian_ket_thuc": "12/12/2012",
 65.                 "bac_dao_tao": "2",
 66.                 "noi_dao_tao": "",
 67.                 "nganh_chuyen_nganh": "",
 68.                 "ten_luan_an_tot_nghiep": "A",
 69.                 "quoc_gia": "",
 70.                 "file": ""
 71.             },
 72.             {
 73.                 "thoi_gian_dao_tao": "10/10/2010",
 74.                 "thoi_gian_ket_thuc": "10/10/2010",
 75.                 "bac_dao_tao": "2",
 76.                 "noi_dao_tao": "",
 77.                 "nganh_chuyen_nganh": "",
 78.                 "ten_luan_an_tot_nghiep": "B",
 79.                 "quoc_gia": "",
 80.                 "file": ""
 81.             }
 82.         ],
 83.         "hoc_ham": [
 84.             {
 85.                 "cap_hoc_ham": "Học hàm 1",
 86.                 "nam_phong": "2010"
 87.             }
 88.         ],
 89.         "danh_hieu_nha_giao": [
 90.             {
 91.                 "danh_hieu": "Ưu Tú",
 92.                 "nam_dat": "2010"
 93.             },
 94.             {
 95.                 "danh_hieu": "Ưu Tú",
 96.                 "nam_dat": "2011"
 97.             },
 98.             {
 99.                 "danh_hieu": "Ưu Tú",
 100.                 "nam_dat": "2012"
 101.             },
 102.             {
 103.                 "danh_hieu": "Ưu Tú",
 104.                 "nam_dat": "2013"
 105.             }
 106.         ],
 107.         "qua_trinh_cong_tac": [
 108.             {
 109.                 "thoi_gian_bat_dau": "10/10/2010",
 110.                 "thoi_gian_ket_thuc": "10/10/2011",
 111.                 "don_vi_cong_tac": "UIT",
 112.                 "phong_ban_khoa": "Khoa HTTT",
 113.                 "bo_mon": "HTTT",
 114.                 "phong_thi_nghiem": "Không",
 115.                 "chuc_vu_chinh_quyen": "Không",
 116.                 "ghi_chu": "Không"
 117.             },
 118.             {
 119.                 "thoi_gian_bat_dau": "10/10/2011",
 120.                 "thoi_gian_ket_thuc": "10/10/2012",
 121.                 "don_vi_cong_tac": "UIT",
 122.                 "phong_ban_khoa": "Khoa HTTT",
 123.                 "bo_mon": "HTTT",
 124.                 "phong_thi_nghiem": "Không",
 125.                 "chuc_vu_chinh_quyen": "Không",
 126.                 "ghi_chu": "Không"
 127.             }
 128.         ],
 129.         "trinh_do_ly_luan_chinh_tri": [
 130.             {
 131.                 "trinh_do": "A",
 132.                 "nam": "2016"
 133.             }
 134.         ],
 135.         "trinh_do_ngoai_ngu": [
 136.             {
 137.                 "ngoai_ngu": "ENGLISH",
 138.                 "loai_chung_chi": "TOEIC",
 139.                 "trinh_do": "A",
 140.                 "ngay_cap": "12/12/2010",
 141.                 "noi_cap": "TPHCM",
 142.                 "file": ""
 143.             }
 144.         ],
 145.         "trinh_do_tin_hoc": [
 146.             {
 147.                 "loai_chung_chi": "A",
 148.                 "trinh_do": "A",
 149.                 "ngay_cap": "12/12/2010",
 150.                 "noi_cap": "TPHCM",
 151.                 "file": ""
 152.             },
 153.             {
 154.                 "loai_chung_chi": "B",
 155.                 "trinh_do": "B",
 156.                 "ngay_cap": "12/12/2010",
 157.                 "noi_cap": "TPHCM",
 158.                 "file": ""
 159.             }
 160.         ],
 161.         "hop_dong_lao_dong": [
 162.             {
 163.                 "ma_so": "DA1233",
 164.                 "he_so_phu_cap_chuc_vu": "1",
 165.                 "he_so_luong": "1",
 166.                 "thoi_gian_huong_luong": "12/12/2012",
 167.                 "moc_tinh_nang_luong_lan_sau": "1",
 168.                 "loai_hop_dong": "Loại hợp đồng"
 169.             }
 170.         ],
 171.         "qua_trinh_boi_duong": [
 172.             {
 173.                 "thoi_gian": "",
 174.                 "loai_chung_chi": "",
 175.                 "noi_dao_tao": "",
 176.                 "file": "",
 177.                 "ghi_chu": ""
 178.             }
 179.         ],
 180.         "khen_thuong": [
 181.             {
 182.                 "loai_danh_hieu": "Khen thưởng 1",
 183.                 "danh_hieu": "Khen thưởng 1",
 184.                 "nam_hoc": "2012",
 185.                 "so_quyet_dinh": "2",
 186.                 "ngay_quyet_dinh": "12/12/2012",
 187.                 "file": "",
 188.                 "ghi_chu": "Không"
 189.             },
 190.             {
 191.                 "loai_danh_hieu": "Khen thưởng 2",
 192.                 "danh_hieu": "Khen thưởng 2",
 193.                 "nam_hoc": "2013",
 194.                 "so_quyet_dinh": "2",
 195.                 "ngay_quyet_dinh": "12/12/2012",
 196.                 "file": "",
 197.                 "ghi_chu": "Không"
 198.             }
 199.         ],
 200.         "ky_luat": [],
 201.         "tai_khoan_ngan_hang": [
 202.             {
 203.                 "so_tai_khoan": "312313124124124",
 204.                 "ngan_hang": "A",
 205.                 "chi_nhanh": "AA"
 206.             }
 207.         ],
 208.         "tinh_trang_hien_tai": "Đang làm việc",
 209.         "quan_he_gia_dinh": [
 210.             {
 211.                 "ho_va_ten": "Nguyễn Văn A",
 212.                 "quan_he": "Cha",
 213.                 "ngay_sinh": "12/12/1951",
 214.                 "dia_chi": "ABC",
 215.                 "ghi_chu": "Không"
 216.             },
 217.             {
 218.                 "ho_va_ten": "Nguyễn Thị A",
 219.                 "quan_he": "Mẹ",
 220.                 "ngay_sinh": "12/12/1961",
 221.                 "dia_chi": "ABC",
 222.                 "ghi_chu": "Không"
 223.             }
 224.         ],
 225.         "qua_trinh_keo_dai_thoi_gian_cong_tac": {
 226.             "nam_bat_dau": "2010",
 227.             "nam_ket_thuc": "2014"
 228.         },
 229.         "chuyen_mon": [
 230.             {
 231.                 "linh_vuc": "Lĩnh vực 1",
 232.                 "chuyen_nganh": "Chuyên ngành 1",
 233.                 "chuyen_mon": "Chuyên môn 1"
 234.             },
 235.             {
 236.                 "linh_vuc": "Lĩnh vực 2",
 237.                 "chuyen_nganh": "Chuyên ngành 2",
 238.                 "chuyen_mon": "Chuyên môn 2"
 239.             },
 240.             {
 241.                 "linh_vuc": "Lĩnh vực 3",
 242.                 "chuyen_nganh": "Chuyên ngành 3",
 243.                 "chuyen_mon": "Chuyên môn 3"
 244.             }
 245.         ],
 246.         "cong_tac_nuoc_ngoai": [
 247.             {
 248.                 "tu_ngay": "12/12/2010",
 249.                 "den_ngay": "12/12/2011",
 250.                 "quoc_gia_den": "Singapore",
 251.                 "ghi_chu": "Không có"
 252.             },
 253.             {
 254.                 "tu_ngay": "12/12/2012",
 255.                 "den_ngay": "12/12/2013",
 256.                 "quoc_gia_den": "Singapore",
 257.                 "ghi_chu": "Không có"
 258.             }
 259.         ],
 260.         "giai_thuong_ca_nhan": [
 261.             {
 262.                 "ten_giai_thuong": "Giải Thưởng",
 263.                 "noi_dung": "Nội dung",
 264.                 "noi_cap": "Việt Nam",
 265.                 "nam_cap": "2011"
 266.             }
 267.         ],
 268.         "qua_trinh_nghien_cuu": [
 269.             {
 270.                 "thoi_gian": "12/12/2012",
 271.                 "don_vi": "Đơn vị A",
 272.                 "phong_thi_nghiem": "trung tâm nghiên cứu",
 273.                 "vai_tro": "Vai trò A",
 274.                 "huong_nghien_cuu": "Hướng nghiên cứu A"
 275.             },
 276.             {
 277.                 "thoi_gian": "12/12/2013",
 278.                 "don_vi": "Đơn vị B",
 279.                 "phong_thi_nghiem": "trung tâm nghiên cứu",
 280.                 "vai_tro": "Vai trò B",
 281.                 "huong_nghien_cuu": "Hướng nghiên cứu B"
 282.             }
 283.         ],
 284.         "de_tai_du_an_nghien_cuu": [
 285.             {
 286.                 "ma_de_tai": "DT123123",
 287.                 "ten_de_tai": "Đề tài A",
 288.                 "cap_quan_ly": "Nhân viên",
 289.                 "thoi_gian_thuc_hien": "12/12/2013",
 290.                 "kinh_phi": "9,000,000",
 291.                 "vai_tro": "Nhân viên",
 292.                 "ngay_nghiem_thu": "12/12/2013",
 293.                 "ket_qua": "Kết quả tốt"
 294.             },
 295.             {
 296.                 "ma_de_tai": "DT123123",
 297.                 "ten_de_tai": "Đề tài B",
 298.                 "cap_quan_ly": "Nhân viên",
 299.                 "thoi_gian_thuc_hien": "12/12/2014",
 300.                 "kinh_phi": "29,000,000",
 301.                 "vai_tro": "Nhân viên",
 302.                 "ngay_nghiem_thu": "12/12/2014",
 303.                 "ket_qua": "Kết quả tốt"
 304.             }
 305.         ],
 306.         "xuat_ban_khoa_hoc": [
 307.             {
 308.                 "ten_xuat_ban": "Tên xuất bản 1",
 309.                 "don_vi_xuat_ban": "Đơn vị A",
 310.                 "loai_xuat_ban": "A",
 311.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn A",
 312.                 "vai_tro": "Vai trò 1",
 313.                 "thoi_diem_xuat_ban": "12/12/2014",
 314.                 "so_hieu_xuat_ban": "XB8392394",
 315.                 "ten_hoi_nghi": "Hội Nghị A",
 316.                 "ten_tap_chi": "Tạp Chí A",
 317.                 "so_tap_chi": "A123",
 318.                 "trang_dang": "Trang 12"
 319.             },
 320.             {
 321.                 "ten_xuat_ban": "Tên xuất bản 2",
 322.                 "don_vi_xuat_ban": "Đơn vị B",
 323.                 "loai_xuat_ban": "B",
 324.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn B",
 325.                 "vai_tro": "Vai trò 2",
 326.                 "thoi_diem_xuat_ban": "12/12/2014",
 327.                 "so_hieu_xuat_ban": "XB8392394",
 328.                 "ten_hoi_nghi": "Hội Nghị B",
 329.                 "ten_tap_chi": "Tạp Chí B",
 330.                 "so_tap_chi": "B123",
 331.                 "trang_dang": "Trang 12"
 332.             },
 333.             {
 334.                 "ten_xuat_ban": "Tên xuất bản 3",
 335.                 "don_vi_xuat_ban": "Đơn vị C",
 336.                 "loai_xuat_ban": "C",
 337.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn C",
 338.                 "vai_tro": "Vai trò 2",
 339.                 "thoi_diem_xuat_ban": "12/12/2015",
 340.                 "so_hieu_xuat_ban": "XB8392394",
 341.                 "ten_hoi_nghi": "Hội Nghị C",
 342.                 "ten_tap_chi": "Tạp Chí C",
 343.                 "so_tap_chi": "C123",
 344.                 "trang_dang": "Trang 12"
 345.             }
 346.         ],
 347.         "bien_tap_khoa_hoc": [
 348.             {
 349.                 "thoi_gian": "12/12/2012",
 350.                 "ten_tap_chi": "hội nghị",
 351.                 "chuc_danh": "Chức danh 1"
 352.             }
 353.         ],
 354.         "sang_che": [
 355.             {
 356.                 "ten_sang_che": "Sáng chế A",
 357.                 "so_hieu": "SC123",
 358.                 "nam_cap": "2012",
 359.                 "noi_cap": "TPHCM",
 360.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn A"
 361.             },
 362.             {
 363.                 "ten_sang_che": "Sáng chế B",
 364.                 "so_hieu": "SC123",
 365.                 "nam_cap": "2014",
 366.                 "noi_cap": "TPHCM",
 367.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn A"
 368.             }
 369.         ],
 370.         "giai_phap_huu_ich": [
 371.             {
 372.                 "ten_giai_phap": "Giải pháp A",
 373.                 "so_hieu": "GP123",
 374.                 "nam_cap": "2013",
 375.                 "noi_cap": "TPHCM",
 376.                 "tac_gia": "Nguyễn Văn A"
 377.             }
 378.         ],
 379.         "chuyen_giao_cong_nghe": [],
 380.         "huong_dan_luan_van": [],
 381.         "bien_soan_tai_lieu_giang_day": [
 382.             {
 383.                 "ten_tai_lieu": "Tài liệu A",
 384.                 "nam_xuat_ban": "2010",
 385.                 "don_vi": "UIT",
 386.                 "so_hieu_xuat_ban": "XB123123",
 387.                 "nha_xuat_ban": "Nhà xuất bản A"
 388.             },
 389.             {
 390.                 "ten_tai_lieu": "Tài liệu B",
 391.                 "nam_xuat_ban": "2010",
 392.                 "don_vi": "UIT",
 393.                 "so_hieu_xuat_ban": "XB123123",
 394.                 "nha_xuat_ban": "Nhà xuất bản B"
 395.             }
 396.         ],
 397.         "chuong_trinh_hop_tac": [
 398.             {
 399.                 "thoi_gian": "12/12/2012",
 400.                 "ten_chuong_trinh": "Chương trình A",
 401.                 "chuc_danh": "Chức danh 1",
 402.                 "doi_tac": "Đối tác A"
 403.             }
 404.         ],
 405.         "hoat_dong_ben_ngoai": [
 406.             {
 407.                 "thoi_gian": "12/12/2011",
 408.                 "to_chuc": "Tổ chức 1",
 409.                 "chuc_danh": "Chức danh 1",
 410.                 "noi_dung_tham_gia": "Không có"
 411.             },
 412.             {
 413.                 "thoi_gian": "12/12/2012",
 414.                 "to_chuc": "Tổ chức 2",
 415.                 "chuc_danh": "Chức danh 2",
 416.                 "noi_dung_tham_gia": "Không có"
 417.             }
 418.         ],
 419.         "tham_gia_su_kien": [
 420.             {
 421.                 "thoi_diem": "12/12/2011",
 422.                 "su_kien": "Sự kiên A",
 423.                 "vai_tro": "Vai trò A"
 424.             },
 425.             {
 426.                 "thoi_diem": "12/12/2012",
 427.                 "su_kien": "Sự kiên B",
 428.                 "vai_tro": "Vai trò B"
 429.             },
 430.             {
 431.                 "thoi_diem": "12/12/2013",
 432.                 "su_kien": "Sự kiên C",
 433.                 "vai_tro": "Vai trò C"
 434.             }
 435.         ]
 436.     }