Facebook
From Szymon, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 76
 1. metodaRang <- function(dane, wagi, charakter){
 2.  
 3.   l_wierszy <- dim(dane)[1]
 4.   l_kol = dim(dane)[2]
 5.  
 6.   dane_rangowane <- matrix(NA, nrow = l_wierszy, ncol = 0)
 7.   rangi <- matrix(data = NA, nrow = l_wierszy, ncol = 0)
 8.   # kaĹźdej kolumnie przypisuje rangi
 9.   for (i in 1:l_kol){
 10.     # rangowanie kolumny
 11.     kolumna <- as.data.frame(dane[,i])
 12.     colnames(kolumna) <- colnames(dane)[i]
 13.     charakter <- as.matrix(charakter)
 14.     ch <- charakter[i]
 15.    
 16.  
 17.     if (identical(ch, "+")){
 18.       # jesli kolumna jest stymulanta
 19.       # im mniejsza wartosc tym mniejsza ranga
 20.       ranga <- l_wierszy - rank(kolumna) +1
 21.       rangi <- cbind(rangi, ranga)
 22.     } else if(identical(ch, "-")) {
 23.       # jesli kolumna jest destymulanta
 24.       ranga <- rank(kolumna)
 25.       rangi <- cbind(rangi, ranga)
 26.     }
 27.    
 28.     dane_rangowane <- cbind(dane_rangowane, kolumna, ranga)
 29.   }
 30.   rangi <- as.data.frame(rangi)
 31.   rangi <- rangi*wagi
 32.  
 33.   rangi["srednia"] <- as.data.frame(apply(rangi, 1, mean))
 34.   rangi["ocena"] <- rank(rangi["srednia"])
 35.   dane_rangowane <- cbind(dane_rangowane, rangi["srednia"], rangi["ocena"])
 36.   dane_rangowane <- as.data.frame(dane_rangowane)
 37.   rownames(dane_rangowane) <- rownames(dane)
 38.   return(dane_rangowane)
 39. }
 40.  
 41. wynik_rangi <- metodaRang(dane = dane,
 42.                           wagi = c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1),
 43.                           charakter = c("-", "+", "-", "-", "+", "-", "+", "+"))