Facebook
From Sharp Madrill, 3 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 61
 1. data = dlmread('kroppstemperatur.txt');
 2.  
 3. %% Uppgift 1
 4. %h0: myF = myM
 5. %h1: myF != myM
 6. %testar om datan är normalfördelad, H = 0 ==> a-alpha konfidens att datan
 7. %kommer från normalfördelning
 8. lillietest(data(:,1),'alpha',0.01);
 9. meanTemp = mean(data(:,1));
 10. h0 = 98.6;
 11. [h, p0] = ttest(data(:,1),h0,'Tail','Both','alpha',0.05);
 12.  
 13. if h == 1
 14.     disp('Forkastar h0 for h1')
 15. end
 16.  
 17. %% Uppgift 3
 18. close all
 19. x = data(:,3); %freq
 20. X = [ones(size(x)),x];
 21. y = data(:,1); %temp
 22.  
 23. %y = betaX+alpha
 24. [B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y,X);
 25. yfit=B(1)+B(2)*x;
 26.  
 27. %Plot of observations >>
 28. hold off  
 29. plot(x,y,'.');
 30. %Plot of fit
 31. hold on
 32. plot(x,yfit,'r.')
 33. %Plot of regression line  
 34. xmesh=linspace(min(x)-1,max(x)+1,100);
 35. ymesh=B(1)+B(2)*xmesh;
 36. plot(xmesh,ymesh,'r-')
 37. legend({'Observed value','Fitted values','Regressin Line'},'Location','NorthWest')
 38. xlabel('Heart Freq');
 39. ylabel('Body temp')
 40. display(BINT)
 41. disp('coefficient av korelation och p-värde')
 42. disp(STATS([1,3]))
 43. %% Uppgift 2, column 1 = temp, column 2 = freq
 44. alpha = 0.05;
 45. mData = data(data(:,2) == 1,[1 3]);
 46. fData = data(data(:,2) == 2,[1 3]);
 47. %testar om datan är normalfördelad, H = 0 ==> kan inte förkastas den kommer
 48. %från normalfördelning
 49. %kommer från normalfördelning
 50. NormalantagandeMan=lillietest(mData(:,1),'alpha',alpha);
 51. if NormalantagandeMan == 0
 52.     disp('Cant reject that H_0 is from a Normaldist.' )
 53. end
 54. NormalantagandeFemale=lillietest(fData(:,1),'alpha',alpha);
 55. if NormalantagandeFemale == 0
 56.     disp('Cant reject that H_0 is from a Normaldist.' )
 57. end
 58.  
 59. % testar om kvinnor och männens temperatur har samma varians med
 60. % 95 procent konfidensnivå
 61. vt = vartest2(mData(:,1),fData(:,1));
 62. % då de har samma varians
 63. [h0,p0] = ttest2(mData(:,1),fData(:,1),'alpha',alpha,'tail','both','vartype','equal');
 64. if h0 == 1
 65.     disp('Forkastar h0 for h1')
 66. end