Facebook
From Funky Flamingo, 1 Month ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 31
 1. Да се моделира класата Patuvanje. Во неа се чуваат информации за името на агенцијата која го организира String и цената на патувањето int. За класата да се имплементира соодветниот конструктор и set() и get() методите. За секоје патување времетраењето на истото може да се пресмета со методата со потпис: int vratiVremeVoDenovi();.
 2.  
 3. Едно патување може да биде или празнично патување или годишен одмор. Да се моделираат класите PraznicnoPatuvanje и GodishenOdmor. Притоа, покрај името и цената за сакој годишен одмор се чува податок за времетраењето на патувањето во денови int, додека за секоје празнично патување се чуваат податоци за почетен датум int и месец int и краен датум int и месец int на патувањето врз база на кои може да се одреди бројот на денови (се зема дека сите месеци имаат 30 денови).
 4.  
 5. За класите PraznicnoPatuvanje и GodishenOdmor да се креираат и потребните конструктори и get() методи, како и да се имплементираат потребните методи. Дополнително, да се земе предвид дека вистинската цена на годишниот одмор е за 1000 денари поефтин. Овие 1000 денари ги плаќа државта. Исклучоци: Празничните патувања се изведуваат во иста година и притоа почетниот датум треба да му претходи календарски на крајниот датум од патувањето. Ако се направи обид за креирање на објект од класата PraznicnoPatuvanje каде тоа не е исполнето, потребно е да фрлите општ исклучок Exception. Истиот треба да се фати во конструкторот каде што е фрлен и да се справите со истиот така што ќе ги замените вредностите за денот и месецот кога патувањето почнува со денот и месецот кога тоа завршува. Притоа ако исклучокот е фатен да се отпечати во нов ред порака на екранот: Iskluchok.
 6.  
 7. Во main методата на класата Test креирана е низа од n променливи од типPatuvanje (nizaPatuvanje). Од стандарден влез се внесуваат информациите за елементите од низата. Ваша задача е во определеното место во методата да ги исполните следните барања:
 8.  
 9. (Барање 1) На стандарден излез да ги отпечатите сите имиња на агенции кои нудат празнични патувања кои почнуваат во месец Јуни т.е. 6тиот месец од годината (во еден ред и одвоени со празно место).
 10. (Барање 2) На стандарден излез да го отпечатите просечното времетраење на сите патувања изразено во денови.
 11. (Барање 3) Од стандарден влез да ги прочитате информациите за еден годишен одмор (ime, cena, vremetraenje) . Да се креира променлива odmor од тип GodishenOdmor која референцира објект од тип (GodishenOdmor) креиран со информациите од влезот.
 12. (Барање 4) На стандарден излез отпечатете минимална цена на она патување меѓу оние патувања кои се подолги од вчитаниот годишен одмор (odmor) . Притоа за таа цел да се искористи метода со потпис int vratiMinCena(Patuvanje [] niza, int n, Patuvanje zaSporedba); Оваа метода е статичка во класата Patuvanje. Таа ја враќа минималната цена на патувањето од низата niza кое е подолго од патувањето zaSporedba . Ако нема такво патување функцијата треба да врати 0.
 13.