Facebook
From Flying Bird, 1 Week ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 58
 1. Tạo mảng có kích thước k với phần tử đầu có giá trị bằng n, các phần tử tiếp theo được xây dựng bằng cách cộng thêm n vào giá trị phần tử trước đó.                              #include<iostream>
 2. #include<math.h>
 3. using namespace std;
 4. void output(int a[],int k,int n)
 5. {
 6.         int s=n;
 7.         a[0]=n;
 8.         cout <<a[0]<<" ";
 9.         for (int i=1;i<k;i++)
 10.         {
 11.                 n+=s;
 12.             a[i]=n;
 13.          cout<<a[i]<<" ";
 14.         }
 15. }
 16. int main()
 17. {
 18.         int k,n;
 19.     cin>>k>>n;
 20.     int a[k];
 21.     //nhap(a,k);
 22.     output(a,k,n);
 23.    
 24.     return 0;
 25. }