Facebook
From Wet Motmot, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 173
 1. .686
 2. .model flat
 3.  
 4. public _szukaj_max
 5. public _plus_jeden
 6.  
 7. .code
 8.  
 9. _szukaj_max PROC
 10.         push ebp ; zapisanie zawartosci EBP na stosie
 11.         mov ebp, esp ; kopiowanie zawartosci esp do ebp
 12.        
 13.         mov eax, [ebp+8] ; liczba x
 14.         cmp eax, [ebp+12] ; x ?= y
 15.         jge x_wieksza ; skok gdy x >= y
 16.  
 17. ; przypadek x < y
 18.        
 19.         mov eax, [ebp+12] ; liczba y
 20.         cmp eax, [ebp+16] ; porownanie liczb y i z
 21.         jge y_wieksza ; szkok gdy y>= z
 22.  
 23. ; przypadek y < z
 24. ; zatem z jest liczba najwieksza
 25.  
 26.  
 27. wpisz_z:
 28.         mov eax, [ebp + 16] ; liczba z
 29.  
 30. porownaj_max_z_d:
 31.         cmp eax, [ebp+20]
 32.         jge zakoncz
 33.         mov eax, [ebp+20]
 34.  
 35. zakoncz:
 36.         pop ebp
 37.         ret
 38.  
 39. x_wieksza:
 40.         cmp eax, [ebp+16] ; porowanie x i z
 41.         jge porownaj_max_z_d ; skok, gdy x >= z
 42.         jmp wpisz_z
 43.  
 44. y_wieksza:
 45.         mov eax, [ebp+12] ; liczba y
 46.         jmp porownaj_max_z_d
 47.  
 48. _szukaj_max ENDP
 49.  
 50. _plus_jeden PROC
 51.         push ebp        ; zapisanie zawartosci ebp na stosie
 52.         mov ebp, esp    ; kopiowanie zawartosci esp do ebp
 53.         push ebx        ;przechowanie zawartosci rejestru ebx
 54.         push edx
 55. ; wpisanie do rejestru ebx adresu zmiennej zdefiniowanej
 56. ; w kodzie w jezyku c
 57.        
 58.         mov ebx, [ebp+8]
 59.         mov eax, [ebx] ; odczytanie wartosci zmiennej
 60.         mov edx, eax
 61.         sub eax, edx
 62.         sub eax, edx
 63.         mov [ebx], eax
 64.  
 65.         pop edx
 66.         pop ebx
 67.         pop ebp
 68.         ret
 69. _plus_jeden ENDP
 70.  
 71. _odejmij_jeden PROC
 72.         push ebp
 73.         mov ebp, esp
 74.         push ecx
 75.        
 76.         mov eax, [ebp+8] ; wpisz do eax wartosc adresu wskazujacego na pamiec ktora zawiera wartosc zmiennej :)
 77.         mov ecx, [eax] ; wpisz do ecx wartosc adresu wskazujacego na pamiec ktora zawiera wartosc
 78.         mov eax, [ecx] ; wpisz do eax wartosc
 79.         dec eax
 80.         mov [ecx], eax
 81.  
 82.  
 83.  
 84.         pop ecx
 85.         pop ebp
 86.         ret
 87. _odejmij_jeden ENDP
 88. END