Facebook
From u, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 120
  1. &8*&b&lRaikiri&8:_&9Nirentotsu&8* emerald
  2. &8*&1&lRaiton&8:_&9Raiju_Tsuiga&8* emerald
  3. &8*&c&lTaju Kage&8:_&4Bunshin_no_Jutsu&8* emerald
  4. &8*&c&lKamui&8:&7&m_Shuriken_&8* Kunai
  5. &8*&f&lKaton&8:_&7Gokakyu_no_Jutsu&8* Emerald
  6. &8*&1&lRaiton&8:_&9Kage_Bunshin&8* Emerald
  7. &8*&c&lMangekyƍ&8:_&4Sharingan&8* Emerald
  8. &8*&7&lDoton&8: &fDoryu Heki&8* Emerald