Facebook
From Serwer, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 221
 1. using System;
 2. using System.Net;
 3. using System.Net.Sockets;
 4. using System.Text;
 5. using System.Collections;
 6. using System.Threading;
 7. using System.Linq;
 8.  
 9. public class UdpSrvrSample
 10. {
 11.     private static int game_state = 0;//0-gra czeka na rozpoczecie 1- gra skonczona;
 12.     private static int connected_hosts = 0;//licznik hostow
 13.     private static int times_up = 0;//0-nie minelo jeszcze 10s
 14.     private static Random random = new Random();
 15.     public static int sekretna = random.Next(0, 15);
 16.     public static int time2;
 17.  
 18.     public static void Timer(string h2,string h1)
 19.     {
 20.         int id1 = Convert.ToInt32(h1, 2);
 21.         int id2 = Convert.ToInt32(h2, 2);
 22.         time2 = (((id1 + id2) * 99) % 100) + 30;
 23.        
 24.         while(time2!=0)
 25.         {
 26.             if (time2 >= 10)
 27.             {
 28.             Thread.Sleep(10000);
 29.             time2 = time2 - 10;
 30.             }
 31.                
 32.             else
 33.             {
 34.                 Thread.Sleep(time2 * 1000);
 35.                 time2 = 0;
 36.                 game_state++;//timeout
 37.             }
 38.            
 39.             times_up++;
 40.         }
 41.        
 42.     }
 43.     static byte [] ProtocolBuilder(string operation,string response,string idref,string dop="none")//buduje pakiet
 44.    {
 45.         int pom1 = 0, pom2 = 0, pom3 = 0, pom4 = 0;
 46.        BitArray c = new BitArray(24);
 47.         BitArray g = new BitArray(24);
 48.         byte[] data = new byte[3];
 49.         for (int i=0;i<c.Length;i++)
 50.         {
 51.             if(i<=5)
 52.             {
 53.                 if (operation[pom1] == '0')
 54.                     c[i] = false;
 55.                 else
 56.                     c[i] = true;
 57.                 pom1++;
 58.             }  
 59.             if(i>5 && i<=9)
 60.             {
 61.                 if (response[pom2] == '0')
 62.                     c[i] = false;
 63.                 else
 64.                     c[i] = true;
 65.                 pom2++;
 66.             }
 67.             if(i>9 && i<=17)
 68.             {
 69.                 if (idref[pom3] == '0')
 70.                     c[i] = false;
 71.                 else
 72.                     c[i] = true;
 73.                 pom3++;
 74.             }
 75.             if (i > 17)
 76.             {
 77.                     if(dop=="none")
 78.                     c[i] = false;
 79.                     else
 80.                     {
 81.                     if (dop[pom4] == '0')
 82.                         c[i] = false;
 83.                     else
 84.                         c[i] = true;
 85.                     pom4++;
 86.                     }
 87.                    
 88.             }
 89.                
 90.         }
 91.         for (int i = 0; i < c.Length; i++)
 92.         {
 93.             g[g.Length - i-1] = c[i];
 94.         }
 95.         g.CopyTo(data, 0);
 96.         Array.Reverse(data, 0, data.Length);
 97.         return data;
 98.    }
 99.  
 100.    
 101.     public static string ToBin(int value, int len)//int do binarki
 102.     {
 103.         return (len > 1 ? ToBin(value >> 1, len - 1) : null) + "01"[value & 1];
 104.     }
 105.     public static string[] DecodePacket(byte[] c)//funkcja odbiera pobrane inty i zamienia je na kod binarny
 106.     {
 107.         string h = "";
 108.         string [] a=new string[3];
 109.         for (int i = 0; i < c.Length;i++)
 110.         {
 111.             h=h+ ToBin(c[i], 8);//dopelnia do 8 bitow
 112.  
 113.         }
 114.         for(int i=0;i<h.Length;i++)// podzial pakietu na pole operacyjne, pole odpowiedzi i identyfikator
 115.         {//dopelnienie jest nieistotne wiec jest ignorowane
 116.             if (i <= 5)
 117.                 a[0] =a[0]+ h[i];
 118.             if (i > 5 && i <= 9)
 119.                 a[1] = a[1] + h[i];
 120.             if (i > 9 && i <= 17)
 121.                 a[2] = a[2] + h[i];
 122.         }
 123.         return a;
 124.     }
 125.    
 126.     public static string RandomString(int length)// funckja losujaca id sesji
 127.     {
 128.         string liczba;
 129.         if(connected_hosts==1)
 130.         {
 131.             int h = random.Next(0, 122);
 132.             liczba = ToBin(h,8);
 133.         }
 134.         else
 135.         {
 136.             int h = random.Next(122, 254);
 137.             liczba = ToBin(h, 8);
 138.         }
 139.         return liczba;
 140.     }
 141.     static byte [] TellAction(byte[] c,ref string h)//ustalanie akcji na podstawie pola operacji
 142.     {
 143.        
 144.         byte[] bytes = new byte[3];
 145.         string[] packet = new string[3];
 146.         packet = DecodePacket(c);
 147.         switch (packet[0])
 148.         {
 149.             case "000000":
 150.                 {
 151.                     h = RandomString(8);
 152.                     bytes = ProtocolBuilder("100000", "0000", h);
 153.  
 154.                     break;
 155.                 }
 156.             case "010000":
 157.                 {
 158.                     string l = ToBin(sekretna, 4);
 159.                     if (l == packet[1])
 160.                     {
 161.                         bytes = ProtocolBuilder("110000", "0000", h);
 162.                         game_state = 1;
 163.                     }
 164.  
 165.                     else
 166.                         bytes = ProtocolBuilder("001000", "0000", h);
 167.                     break;
 168.                 }
 169.             case "110100":
 170.                 {
 171.                     //connected_hosts--;
 172.                     //game_state = 1;
 173.                     break;
 174.                 }
 175.         }
 176.         return bytes;
 177.     }
 178.     public static void SecondChannel(int port,  string h)//kanal w ktorym do serwer inicjuje komunikacje
 179.     {
 180.         IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), port+10);
 181.         UdpClient newsock = new UdpClient(ipep);
 182.         IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 0);
 183.         ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 184.         while (true)
 185.         {
 186.             if(game_state == 1)// wysylanie pakietu informujacego o koncu gry
 187.             {
 188.                 byte[] newArray = new byte[3];
 189.                 if(time2==0)
 190.                 {
 191.                 newArray = ProtocolBuilder("111000", "0000", h);//timeout
 192.                 }
 193.                 else
 194.                 {
 195.                    newArray = ProtocolBuilder("111000", "1111", h);//liczba zostala zgadnieta
 196.                 }          
 197.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 198.             }
 199.             if(times_up==1 && game_state==0)
 200.             {
 201.                 byte[] newArray = new byte[3];
 202.                 string czas = ToBin(time2,10);
 203.                 string part1 = "", part2 = "";
 204.                 for (int i = 0; i <= 3; i++)
 205.                     part1 = part1+czas[i];
 206.                 for (int i = 4; i <10; i++)
 207.                     part2 = part2 + czas[i];
 208.                
 209.  
 210.                 newArray = ProtocolBuilder("101000", part1, h, part2);    
 211.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 212.                 Console.WriteLine("Wysylam pakiet czasu");
 213.                 times_up = 0;
 214.             }
 215.         }
 216.  
 217.     }
 218.     public static void CallToChildThread(int port,ref string h)
 219.     {
 220.         int g=0;
 221.         byte[] data = new byte[3];
 222.         string c = h;
 223.         Thread thread3 = new Thread(() => SecondChannel(port, c));
 224.         IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), port);
 225.         UdpClient newsock = new UdpClient(ipep);
 226.         IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 0);
 227.         byte[] bytes = new byte[3];  
 228.         data = ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 229.        
 230.  
 231.         bytes=TellAction(data, ref h);
 232.         SendPacket(newsock, bytes, sender);
 233.         connected_hosts++;
 234.         thread3.Start();
 235.         while (true)
 236.         {
 237.             if(g==0 && connected_hosts==2)//czeka na polaczenie obu hostow po czym wysyla informacje o rozpoczeciu rozgrywki
 238.             {    
 239.                 g = 1;
 240.                 byte[] newArray = new byte[3];
 241.                 newArray = ProtocolBuilder("100100", "0000", h);            
 242.                 SendPacket(newsock, newArray, sender);
 243.             }
 244.             if (g == 1 && connected_hosts == 2)//pobiera liczbe wyslana przez klienta i odsyla prawda/falsz
 245.             {
 246.                 data = ReceivePacket(ref newsock, ref sender, ref h);
 247.                 bytes = TellAction(data, ref h);
 248.                 SendPacket(newsock, bytes, sender);
 249.             }
 250.            
 251.         }
 252.  
 253.        
 254.     }
 255.     static void SendPacket(UdpClient klient,byte [] bytes,IPEndPoint sender)//wysyla dane po czym czeka na potwierdzenie
 256.     {
 257.         klient.Send(bytes, bytes.Length, sender);
 258.         klient.Receive(ref sender);
 259.  
 260.     }
 261.     static byte[] ReceivePacket(ref UdpClient klient,ref IPEndPoint sender,ref string h )//zapisuje wyslane dane i potwierdza ich odebranie
 262.     {
 263.         byte[] ACK = new byte[3];
 264.         byte[] data = new byte[3];
 265.         data = klient.Receive(ref sender);
 266.         ACK= ProtocolBuilder("111111", "0000", h);
 267.        
 268.         klient.Send(ACK, ACK.Length, sender);
 269.         return data;
 270.     }
 271.     public static void Main()
 272.     {
 273.         byte[] data = new byte[3];
 274.  
 275.         string h1 = "00000000";
 276.         string h2 = "00000000";
 277.         Console.Write("Losowa liczba to: ");
 278.         Console.Write(sekretna);
 279.  
 280.         Thread thread2 = new Thread(() => CallToChildThread(9050,ref h1));//po jednym watku dla kazdego klienta
 281.         Thread thread3 = new Thread(() => CallToChildThread(9051,ref h2));
 282.         thread2.Start();
 283.         thread3.Start();
 284.         while(true)//zatrzymuje watek do momentu polaczenia dwoch klientow, niesamowicie oszczedne rozwiazanie
 285.         {
 286.             if (connected_hosts == 2)
 287.                 break;
 288.         }
 289.  
 290.         Thread timer = new Thread(() => Timer( h1, h2));
 291.         timer.Start();
 292.  
 293.        
 294.         int a = Console.Read();
 295.            
 296.        
 297.  
 298.     }
 299. }