Facebook
From Reliable Crocodile, 1 Year ago, written in PHP.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 143
 1. $db = mysqli_connect('localhost', 'root' ,'', 'wycieczki')         //mysqli
 2. or die('brak połączenia');
 3. mysqli_query($db,"SET NAMES utf8");
 4. $dod=mysqli_query($db, "INSERT INTO wycieczki SET Nazwa='$nazwa', Nazwa2='$nazwa2'");
 5. $mod=mysqli_query($db, "UPDATE  wycieczki SET Nazwa='$nazwa' WHERE Lp='$lp'");
 6. $count = mysqli_num_rows($wynik);
 7. for($i=0;$i<$count;$i++){ $wiersz=mysqli_fetch_assoc($wynik); }
 8. $metoda = $_POST['metoda'];
 9. if(!empty($_POST['szukaj'])){
 10. $szukaj = $_POST['szukaj'];
 11. $wyrazenie = "SELECT * FROM wycieczki where ".$metoda." like '%".$szukaj."%'";
 12. $wynik = mysqli_query($db, $wyrazenie); $count = mysqli_num_rows($wynik);
 13. for($i=0;$i<$count;$i++){ $wiersz=mysqli_fetch_assoc($wynik); }
 14. $polaczenie = new mysqli ('localhost','root', '', 'testowo');                //hob
 15. if ($polaczenie->connect_error) {die('Connection failed:'.$polaczenie->connect_error);}
 16. $wynik = $polaczenie->query($zapytanie);
 17. $ile_znalezionych = $wynik -> num_rows;
 18. petla ->$wiersz = $wynik->fetch_row(); echo $wiersz[0].' '.$wiersz[1].' '.$wiersz[2].'<br>';
 19. try{tu piszesz program}  catch (PDOException $błąd){echo 'coś poszło nie tak: ' .$błąd->getMessage();}
 20. $pdo = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=testowo",$username, $password);   //PDO
 21. foreach($pdo->query($zapytanie) as $wiersz) {echo $wiersz['imie'],' ',$wiersz['nazwisko'],'<br/>';}
 22. $pdo->exec($dod/$mod); $pdo=null;"