Facebook
From Obese Meerkat, 4 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 82
 1. Augsts Tehnolo?iju Mas??a tikai ar Kust?b?m!
 2.  
 3. Augst? tehnolo?iju mas??a, ko m?s redzam visur, ir palielin?jies ?rpus nozar?m, proti, blockchain, biometriski dati, robotika, augsti inteli?enti sist?mi un v?l. ?obr?d vado?ais ir kust?b?m. ?ds tehnolo?ijas veids ietver da?as tendences, proti, 5G fiks?to punktu un bezvadu iek?rtu piesl?gwait, kust?b?s ekonomikas datu p?rvilk?u uz priek?u un uzlabotu klientu pieredzi, kas nodro?ins efekt?v?ku biznesa modeli. L?dz ?im uz?mumi ?auj klientiem pal?gt milz?gu inform?ciju caur produktiem un servisiem, ta?u tas sasaista stipri ar jaut?jumu style, cik tie?i m?s varam izmantot ?o tehnolo?iju, lai uzlabotu gandr?z visas m?su ikdienas dz?ves anketas.
 4.  
 5. Agr?k uz?mumi koncentr?j?s uz tehnolo?iju, lai jauki nomierin?tu un salabotu produktus. M?sdienas uz?mumi mekl? inovat?vus risin?jumus, kas main?s ar? ar laiku. Piem?ram, 5G fiks?tais punkts ir t?pat k? mobil? t?lru?u stacija, kas ?auj paildzin?t un optimiz?t t?lru?u iesp?jas. Tas noz?m?, ka ?ds veids mas?a var veicin?t datu uz?em?anu par mobilit?ti, transportu, biometriskajiem r?kiem un cit?m izlietn?m, ko ievie? k?da uz?m?s?ana.
 6.  
 7. T?pat svar?gi ir ar? datu pa?laide. Tas var pal?dz?t uz?mumiem viegl?k atpaz?t un rea?i datu ?obr?d?j? paral?l?. Tas noz?m?, ka cilv?kiem noteiktos apst?k?os dar?t vair?k iesp?jams un maz?k riskanta. Prim?ri tas noz?m?, ka iek?rtu, k? dronu rokasgr?matas, sensoru ?rsta, metering, navkomunik?cijas un robotika, uzlabos k?das uz?m?s?anas pieredzi ar ?aujot lab?ku efekt?v?bas l?men?. ?ds augsts tehnolo?ijas l?menis izmantos re?li un algoritmu apzin?, lai atrastu jaunus veidus datu ietekm?anai, izmantojot 4. industri?las revol?cijas veidus.
 8.  
 9. Izzi??ot ?o tehnolo?iju l?meni, vissvar?g?k un saprotam?kais ir klienta pieredze. Piem?ram, d?vanu kar??an?? ir k?da, kas uzskat?ta par k?du no vado?aj?m tehnolo?iju lom?m, ko izmanto uz?mumi. Lai izmantotu ?o tehnolo?iju, uz?mumi nodro?in?s, lai visas t?s funkcijas ?? sniedz dz?vi, piel?gojas cilv?ka vajadz?b?m un ar? sp?tu past?v?gi ?aut. ?ds modelis att?lu m?sdienu k? augstas izlietnes tehnolo?iju l?men?.
 10.  
 11. Tiek uzskat?ts, ka augsts tehnolo?iju l?menis neaprobe?os ar iepriek? min?taj?m idej?m. 5G, piemin?ts iepriek?, pal?dz?s ar? veidot 360 gr?du vizualiz?ciju, k? ar? glob?lvienot? mekl?anas platformu, lai efekt?v?k atrastu inform? iepazīšanās . Papildus tam nodro?in?t p?rvald?t?s datu un programmat?ras servisus datu glab?anai, lai uzlabotu efekt?v?bu un konfidencialit?ti datiem, ko ieg?st, glab? un ko izpilda.
 12.  
 13. Air Transport ir k?da no tendenc?m, kas izmanto ar? augstus tehnolo?iju l?me?us. Light Aircraft izmantojot 5G- koncepcijas pal?dz?t uzlabot vienot?s un rea?as datu p?rk?puma noteik?anai. Tas var pal?dz?t izsekot un identific?t gaisa lidojumus, savienok?anas jaut?jumus un aizsarg?t savu klientu, kas izmanto lidojumu multim?diju platformu.
 14.  
 15. T?pat svar?gi ir inovat?v?s idejas, kas ietver augst? tehnolo?ijas mas??u. Da??s no ??m idej?m ietver sensoriem saist?tus procesus un da?? izlietnes, kas ar? pras?s izmantot datus m?r?os. Piem?ram, konfidencialit?te, datu noglab??ana, un uzkr?jums gan izdev?s, gan m?c?bas datu p?rk?pumu anal?ze. Tas izmantojot vienoto platformu, noz?m?, ka cilv?ki var lab?k saprast un p?rvald?t da??us ?obr?d notieko?os procesus.
 16.  
 17. Augst? tehnolo?iju l?meni var pal?dz?t jebkurai uz?m?s?n??ai lab?k p?rvald?t savus datus, bet lab?kais no visiem ir tas, ka ? stumta uz?mumu atrast jaunus veidus, k? ra?ot unik?lu pieredzi, kuru cilv?ki v?las izm?t. ??m jaunaj?m idej?m ietver realit?tes izplat?anos, m?mestisko realit?ti un v?l. Vado?ais uz uz?mumu var p?rvald?t augstu tehnolo?iju mas?u datu platformu uzlabot? veid?, sagrup?jot ?os datus atbilsto?i sektoram. Tas dod iesp?ju veidot inovat?vus produktu un servisu risin?jumus, lai veicin?tu uzlaboto klientu pieredzi, bet ar? nodro?in?tu efekt?v?ku p?rvald?tu modeli.
 18.  
 19. Latvie?u uz?mumi ar? ir atv?rti inovat?v?m idej?m, lai uzlabotu tehnolo?iju mas?u un virz?tos uz ekonomisku un biznesa modeli, kas atrisin?tu ?obr?d?j?s probl?mas. Piem?ram, izmantojot augstas tehnolo?ijas mas?us, Latvijas uz?mumi tagad var viegl?k integr?t realit?tes papla?in?juma, AI un blockchain tehnolo?ijas savos modelos un risin?jumos, lai ieg?t ?pa?as nozar?s palielin?tu v?rt?bu. ?ds veids tehnolo?iju mas?u veicin?s pa?reiz?jo industrijaliz?ciju, kas noz?m?, ka Latvija iesaist?s vado?aj? poz?cij? t?s jom?s, kur? izmanto datu mas?u.
 20. Website: http://vaiu.ru/images/pages/index.php?ka_uzbudinat_virieti__sezot_vinam_blakus.html