Facebook
From Marcin, 5 Months ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 145
 1.  
 2. package serwer;
 3.  
 4. import java.io.FileWriter;
 5. import java.io.IOException;
 6. import java.sql.Connection;
 7. import java.sql.DriverManager;
 8. import java.sql.PreparedStatement;
 9. import java.sql.ResultSet;
 10. import java.sql.SQLException;
 11. import java.text.DateFormat;
 12. import java.text.SimpleDateFormat;
 13. import java.util.ArrayList;
 14. import java.util.Calendar;
 15. import java.util.Date;
 16. import java.util.List;
 17.  
 18. /*
 19.  * Klasa implementujaca operacje obslugujace polecenia przychodzacych do serwera
 20.  * Operacje jako argumenty wejsciowe otrzymuje wartosci dostarczone w poleceniu
 21.  * Operacje wykonuja zapytania do bazy danych
 22.  * nastepnie zwraca odpowiedz jako true/false lub pobrane z bazy rekordy
 23.  *
 24.  * @author Marcin Celejewski
 25.  * @version v1.0
 26.  * @see Serwer.java
 27.  * @see FILReply.java
 28.  * @see FILReplyElement.java
 29.  * @param c polaczenie z baza danych
 30.  * @param url url bazy danych
 31.  * @param user uzytkownik laczacy sie z baza danych
 32.  * @param password haslo sluzace do laczenia sie z baza danych
 33.  * @param logfile sciezka do zapisania loga jednego polaczenia
 34.  *
 35.  */
 36. public class Operations {
 37.         private Connection c;
 38.         // private final String url = "jdbc:postgresql://192.168.1.10/cogdziekiedy";
 39.         private final String url = "jdbc:postgresql://127.0.0.1/postgres";
 40.         private final String user = "serwer";
 41.         private final String password = "bananapi";
 42.         private String logfile;
 43.  
 44.         /*
 45.          * Konstruktor tworzacy nazwe kolejnego loga
 46.          * @param ip ip uzytkownika ktory wyslal polecenie
 47.          * @return nothing
 48.          *
 49.          */
 50.         public Operations(String ip) {
 51.                 DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
 52.                 Date date = new Date();
 53.  
 54.                 System.out.println("D:\\logiserwera\\" + dateFormat.format(date) + "_" + ip + ".log");
 55.                 logfile = "D:\\logiserwera\\" + dateFormat.format(date) + "_" + ip + ".log";
 56.  
 57.         }
 58.  
 59.         /*
 60.          * Metoda zapisujaca logi do pliku
 61.          * @param s string ktory chcemy zapisac do logow
 62.          * @return nothing
 63.          * @exception IOException On input error.
 64.          * @see IOException
 65.          *
 66.          */
 67.         void log(String s) {
 68.                 FileWriter fw;
 69.                 try {
 70.                         fw = new FileWriter(logfile, true);
 71.  
 72.                         fw.write("\n" + s + "\n");
 73.                         fw.close();
 74.                         System.out.println(s);
 75.  
 76.                 } catch (IOException e) {
 77.                         e.printStackTrace();
 78.                 }
 79.  
 80.         }
 81.  
 82.         /*
 83.          * Metoda sluzaca do polaczenia sie z baza danych
 84.          * @param nothing
 85.          * @return ifconnected
 86.          * @exception Exception
 87.          * @see Exception
 88.          *
 89.          */
 90.         public boolean connect() {
 91.                 try {
 92.                         Class.forName("org.postgresql.Driver");
 93.  
 94.                         c = DriverManager.getConnection(url, user, password);
 95.                 } catch (Exception e) {
 96.                         e.printStackTrace();
 97.                         log("Cannot connect to databsase. " + e.toString());
 98.                         return false;
 99.                 }
 100.                 log("Opened database successfully");
 101.                 return true;
 102.         }
 103.         /*
 104.          * Metoda obsluzaca logowanie sie do systemu
 105.          * @param login login uzytkownika
 106.          * @param password haslo uzytkownika
 107.          * @return iflogged
 108.          * @exception SQLException e
 109.          * @see SQLException e
 110.          *
 111.          */
 112.         public boolean login(String login, String password) {
 113.                 boolean correct = false;
 114.                 try {
 115.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement("SELECT * FROM Moderators WHERE login = ? AND password = ?;");
 116.                         ps.setString(1, login);
 117.                         ps.setInt(2, Integer.parseInt(password));
 118.                         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 119.                         if (rs.next()) {
 120.                                 correct = true;
 121.                         }
 122.                         rs.close();
 123.                         ps.close();
 124.                         c.close();
 125.  
 126.                         log("Loged in succussfully");
 127.  
 128.                 } catch (SQLException e) {
 129.                         log("Cannot execute this login statment. " + e.toString());
 130.                 }
 131.                 return correct;
 132.         }
 133.         /*
 134.          * Metoda pobierajaca okreslone lokacje z bazy danych
 135.          * @param latitude szerokosc geograficzna uzytkownika
 136.          * @param longitude dlugosc geograficzna uzytkownika
 137.          * @param radius promien w jakim nalezy szukac lokacji
 138.          * @param tags tablica tagow z lokacjami, ktore nalezy wyszukac
 139.          * @return tosend
 140.          * @exception SQLException e
 141.          * @see SQLException e
 142.          * @see FILReply.java
 143.          */
 144.         public FILReply findPlace(double latitude, double longitude, double radius, String[] tags) {
 145.                 List<Long> tags_ID = new ArrayList<Long>();
 146.                 List<FILReplyElement> result = new ArrayList<FILReplyElement>();
 147.                 FILReply tosend = new FILReply();
 148.  
 149.                 if (tags.length > 0) {
 150.                         tags_ID = findTags(tags);
 151.                 }
 152.  
 153.                 double deltaLat = radius * 0.00001451;
 154.                 double deltaLong = radius * 0.00000878;
 155.  
 156.                 String query = "SELECT Location_ID, Location_Name, Latitude_cord, Longitude_cord, Tags, Description "
 157.                                 + "FROM Location " + "WHERE (Latitude_cord BETWEEN ? AND ?) AND (Longitude_cord BETWEEN ? AND ?)";
 158.                 if (tags_ID.size() > 0) {
 159.                         query = query.concat(" AND (Tags LIKE '%|" + Long.toString(tags_ID.get(0)) + "|%'");
 160.                         if (tags_ID.size() > 1) {
 161.                                 for (int i = 1; i < tags_ID.size(); i++) {
 162.                                         query = query.concat(" OR Tags LIKE '%|" + Long.toString(tags_ID.get(i)) + "|%'");
 163.                                 }
 164.  
 165.                         }
 166.                         query = query.concat(") GROUP BY Location_ID;");
 167.                 } else {
 168.                         query = query.concat(" GROUP BY Location_ID;");
 169.                 }
 170.  
 171.                 PreparedStatement ps = null;
 172.                 ResultSet rs = null;
 173.                 try {
 174.  
 175.                         ps = c.prepareStatement(query);
 176.                         ps.setDouble(1, latitude - deltaLat);
 177.                         ps.setDouble(2, latitude + deltaLat);
 178.                         ps.setDouble(3, longitude - deltaLong);
 179.                         ps.setDouble(4, longitude + deltaLong);
 180.                         rs = ps.executeQuery();
 181.  
 182.                 } catch (SQLException e) {
 183.                         log("findPlace " + e.toString());
 184.                 }
 185.  
 186.                 try {
 187.                         while (rs.next()) {
 188.                                 FILReplyElement t = new FILReplyElement();
 189.                                 t.name = rs.getString("Location_Name");
 190.                                 t.latitude = rs.getDouble("Latitude_cord");
 191.                                 t.longitude = rs.getDouble("Longitude_cord");
 192.                                 t.description = rs.getString("description");
 193.                                 result.add(t);
 194.                         }
 195.                 } catch (SQLException e) {
 196.                         log("findPlace " + e.toString());
 197.                 }
 198.                 FILReplyElement[] tab = new FILReplyElement[result.size()];
 199.                 for (int i = 0; i < result.size(); i++) {
 200.                         tab[i] = result.get(i);
 201.  
 202.                 }
 203.                 tosend.arr = tab;
 204.                 try {
 205.                         rs.close();
 206.                         ps.close();
 207.                         c.close();
 208.                 } catch (SQLException e) {
 209.                         log("findPlace " + e.toString());
 210.                 }
 211.  
 212.                 log("findedPlace successfully");
 213.                 return tosend;
 214.         }
 215.         /*
 216.          * Metoda pobierajaca okreslone wydarzenia z bazy danych
 217.          * @param latitude szerokosc geograficzna uzytkownika
 218.          * @param longitude dlugosc geograficzna uzytkownika
 219.          * @param radius promien w jakim nalezy szukac wydarzen
 220.          * @param tags tablica tagow z wydrzeniami, ktore nalezy wyszukac
 221.          * @return result
 222.          * @exception SQLException e
 223.          * @see SQLException e
 224.          * @see FILReplyElement.java
 225.          */
 226.         public FILReplyElement[] findEvent(double latitude, double longitude, double radius, String[] tags) {
 227.  
 228.                 List<Long> tags_ID = new ArrayList<Long>();
 229.                 List<FILReplyElement> result = new ArrayList<FILReplyElement>();
 230.                 if (tags.length > 0) {
 231.                         tags_ID = findTags(tags);
 232.                 }
 233.  
 234.                 double deltaLat = radius * 0.00001451;
 235.                 double deltaLong = radius * 0.00000878;
 236.  
 237.                 try {
 238.                         String query = "SELECT Event_ID, Event_Name, Latitude_cord, Longitude_cord, Date, Time, Tags, Description "
 239.                                         + "FROM Events "
 240.                                         + "WHERE Time >= ? AND Date == ? AND (Latitude_cord BETWEEN ? AND ?) AND (Longitude_cord BETWEEN ? AND ?)";
 241.                         if (tags_ID.size() > 0) {
 242.                                 query = query.concat(" AND (Tags LIKE '%|" + Long.toString(tags_ID.get(0)) + "|%'");
 243.                                 if (tags_ID.size() > 1) {
 244.                                         for (int i = 1; i < tags_ID.size(); i++) {
 245.                                                 query = query.concat(" OR Tags LIKE '%|" + Long.toString(tags_ID.get(i)) + "|%'");
 246.                                         }
 247.  
 248.                                 }
 249.                                 query = query.concat(") GROUP BY Event_ID;");
 250.                         } else {
 251.                                 query = query.concat(" GROUP BY Event_ID;");
 252.                         }
 253.  
 254.                         Calendar cal = Calendar.getInstance();
 255.                         SimpleDateFormat time = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
 256.                         SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("yyyy/mm/dd");
 257.  
 258.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(query);
 259.  
 260.                         ps.setString(1, time.format(cal.getTime()));
 261.                         ps.setString(2, date.format(cal.getTime()));
 262.                         ps.setString(3, Double.toString(latitude - deltaLat));
 263.                         ps.setString(4, Double.toString(latitude + deltaLat));
 264.                         ps.setString(5, Double.toString(longitude - deltaLong));
 265.                         ps.setString(6, Double.toString(longitude + deltaLong));
 266.  
 267.                         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 268.                         while (rs.next()) {
 269.                                 FILReplyElement t = new FILReplyElement();
 270.                                 t.name = rs.getString("Event_Name");
 271.                                 t.latitude = rs.getDouble("Latitude_cord");
 272.                                 t.longitude = rs.getDouble("Longitude_cord");
 273.                                 t.date = rs.getString("Date");
 274.                                 t.time = rs.getString("Time");
 275.                                 t.description = rs.getString("Description");
 276.                                 result.add(t);
 277.  
 278.                         }
 279.                         rs.close();
 280.                         ps.close();
 281.                         c.close();
 282.  
 283.                 } catch (SQLException e) {
 284.  
 285.                         log("Cannot execute this find event statment " + e.toString());
 286.                 }
 287.  
 288.                 log("findedEvent successfully");
 289.                 return result.toArray(new FILReplyElement[result.size()]);
 290.  
 291.         }
 292.         /*
 293.          * Metoda uzupelniajaca baze danych o przeslana lokacje
 294.          * @param name nazwa lokacji
 295.          * @param latitude szerokosc geograficzna lokacji
 296.          * @param longitude dlugosc geograficzna lokacji
 297.          * @param tags tablica tagow opisujaca lokacje
 298.          * @param owner wlasciciel lokacji
 299.          * @param description opis lokacji
 300.          * @return correct
 301.          * @exception SQLException e
 302.          * @see SQLException e
 303.          */
 304.         public boolean addPlace(String name, String latitude, String longitude, String tags[], String owner,
 305.                         String description) {
 306.                 System.out.println("addplane\n");
 307.                 boolean correct = false;
 308.                 try {
 309.                         String stringtags = "|";
 310.                         for (int i = 0; i < tags.length; i++) {
 311.                                 stringtags += Long.toString(checkTag(tags[i])) + "|";
 312.                         }
 313.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(
 314.                                         "INSERT INTO Location (Location_Name, Latitude_cord, Longitude_cord, Tags, Owner, Description)"
 315.                                                         + " VALUES (?,?,?,?,?,?);");
 316.                         ps.setString(1, name);
 317.                         ps.setFloat(2, Float.parseFloat(latitude));
 318.                         ps.setFloat(3, Float.parseFloat(longitude));
 319.                         ps.setString(4, stringtags);
 320.                         ps.setString(5, owner);
 321.                         ps.setString(6, description);
 322.                         ps.executeUpdate();
 323.                         correct = true;
 324.                         ps.close();
 325.                         c.close();
 326.  
 327.                 } catch (SQLException e) {
 328.                         log("Cannot execute this addPlace event statment " + e.toString());
 329.                 }
 330.                 log("addedPlace succussfully");
 331.                 return correct;
 332.         }
 333.         /*
 334.          * Metoda uzupelniajaca baze danych o przeslane wydarzenie
 335.          * @param name nazwa lokacji
 336.          * @param latitude szerokosc geograficzna lokacji
 337.          * @param longitude dlugosc geograficzna lokacji
 338.          * @param tags tablica tagow opisujaca lokacje
 339.          * @param owner wlasciciel lokacji
 340.          * @param description opis lokacji
 341.          * @param date data wydarzenia
 342.          * @param time godzina wydarzenia
 343.          * @return correct
 344.          * @exception SQLException e
 345.          * @see SQLException e
 346.          */
 347.         public boolean addEvent(String name, Double latitude, Double longitude, String tags[], String owner,
 348.                         String description, String date, String time) {
 349.                 boolean correct = false;
 350.                 try {
 351.                         String stringtags = "|";
 352.                         for (int i = 0; i < tags.length; i++) {
 353.                                 stringtags += Long.toString(checkTag(tags[i])) + "|";
 354.                         }
 355.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(
 356.                                         "INSERT INTO Events (Event_Name, Latitude_cord, Longitude_cord, Date, Time, Tags, Owner, Description)"
 357.                                                         + " VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?);");
 358.  
 359.                         ps.setString(1, name);
 360.                         ps.setDouble(2, latitude);
 361.                         ps.setDouble(3, longitude);
 362.                         ps.setString(4, date);
 363.                         ps.setString(5, time);
 364.                         ps.setString(6, stringtags);
 365.                         ps.setString(7, owner);
 366.                         ps.setString(8, description);
 367.                         ps.executeUpdate();
 368.                         ps.close();
 369.                         c.close();
 370.  
 371.                         correct = true;
 372.                 } catch (SQLException e) {
 373.                         log("Cannot add event " + e.toString());
 374.                 }
 375.                 log("addedEvent succussfully");
 376.                 return correct;
 377.         }
 378.         /*
 379.          * Metoda wyszukujaca id tagow
 380.          * @param tags tablica tagow
 381.          * @return tags_ID
 382.          * @exception SQLException e
 383.          * @see SQLException e
 384.          */
 385.         protected List<Long> findTags(String[] tags) {
 386.                 List<Long> tags_ID = new ArrayList<Long>();
 387.                 try {
 388.                         String query = "SELECT * FROM Tags WHERE ";
 389.                         for (int i = 0; i < tags.length - 1; i++) {
 390.                                 query = query.concat(" Tag LIKE '" + tags[i] + "' OR");
 391.                         }
 392.                         query = query.concat(" Tag LIKE '" + tags[tags.length - 1] + "' GROUP BY ID;");
 393.  
 394.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(query);
 395.                         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 396.                         while (rs.next()) {
 397.                                 long a = rs.getLong("ID");
 398.                                 tags_ID.add(a);
 399.                         }
 400.                         rs.close();
 401.                         ps.close();
 402.  
 403.                 } catch (SQLException e) {
 404.                         log("Cannot find tags " + e.toString());
 405.                 }
 406.                 log("findedTags successfully");
 407.                 return tags_ID;
 408.  
 409.         }
 410.         /*
 411.          * Metoda wyszukujaca wszystkie lokacje danego wlasciciela
 412.          * @param login login wlasciciela
 413.          * @return result
 414.          * @exception SQLException e
 415.          * @see SQLException e
 416.          * @see FILReplyElement.java
 417.          */
 418.         public FILReplyElement[] findOwnLocation(String login) {
 419.                 // potrzebne zabezpieczenie if login = owner dopiero wykonuj.
 420.                 List<FILReplyElement> result = new ArrayList<FILReplyElement>();
 421.                 try {
 422.                         String query = "SELECT * FROM Location WHERE Owner = ? GROUP BY Location_ID";
 423.  
 424.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(query);
 425.                         ps.setString(1, login);
 426.                         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 427.  
 428.                         while (rs.next()) {
 429.                                 FILReplyElement tosend = new FILReplyElement();
 430.  
 431.                                 tosend.location_id = rs.getInt("Location_ID");
 432.                                 tosend.name = rs.getString("Location_Name");
 433.                                 tosend.latitude = rs.getDouble("Latitude_cord");
 434.                                 tosend.longitude = rs.getDouble("Longitude_cord");
 435.                                 tosend.tags = rs.getString("Tags");
 436.                                 tosend.owner = login;
 437.                                 tosend.description = rs.getString("Description");
 438.                                 result.add(tosend);
 439.                         }
 440.                         rs.close();
 441.                         ps.close();
 442.                         c.close();
 443.  
 444.                 } catch (SQLException e) {
 445.                         log("Cannot find own locations " + e.toString());
 446.                 }
 447.                 log("findedOwnLocations successfully");
 448.                 return result.toArray(new FILReplyElement[result.size()]);
 449.         }
 450.         /*
 451.          * Metoda wyszukujaca czy dany tag nie znajduje sie juz w bazie
 452.          * @param tag opis taga
 453.          * @return id
 454.          * @exception SQLException e
 455.          * @see SQLException e
 456.          */
 457.         public long checkTag(String tag) {
 458.                 String query = "SELECT * FROM Tags WHERE Tag=?";
 459.                 long id;
 460.                 try {
 461.                         PreparedStatement ps = c.prepareStatement(query);
 462.                         ps.setString(1, tag);
 463.                         System.out.println(ps);
 464.                        
 465.                         ResultSet rs = ps.executeQuery();
 466.  
 467.  
 468.                         if (rs.next()) {
 469.                                 id = rs.getLong("ID");
 470.                                 log("chceckedTag successfully");
 471.                                 ps.close();
 472.                                 rs.close();
 473.                                 return id;
 474.                         } else {
 475.  
 476.                                 ps.close();
 477.                                 rs.close();
 478.  
 479.                                 log("didnt find tag");
 480.  
 481.                                 query = "INSERT into Tags (Tag) values(?);";
 482.                                 PreparedStatement ps2 = c.prepareStatement(query);
 483.                                 ps2.setString(1, tag);
 484.                                 ps2.executeUpdate();
 485.  
 486.                                 ps2.close();
 487.  
 488.                                 query = "SELECT * FROM Tags WHERE Tag = ?;";
 489.                                 ps2 = c.prepareStatement(query);
 490.                                 ps2.setString(1, tag);
 491.                                 rs = ps2.executeQuery();
 492.  
 493.                                 if (rs.next()) {
 494.                                         id = rs.getLong("ID");
 495.                                         log("chceckedTag successfully");
 496.                                         ps2.close();
 497.                                         rs.close();
 498.                                         return id;
 499.  
 500.                                 } else {
 501.                                         ps2.close();
 502.                                         rs.close();
 503.                                         log("straszny blad check tags");
 504.                                         return 0;
 505.                                 }
 506.                         }
 507.                 } catch (SQLException e) {
 508.                         log("Cannot check Tag " + e.toString());
 509.                 }
 510.                 return 0;
 511.  
 512.         }
 513.  
 514. }
 515.