Facebook
From Cute Rhinoceros, 3 Years ago, written in JavaScript.
This paste is a reply to pringles_code_scrapper from Mandamin - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 139
 1. // ==UserScript==
 2. // @name         Pringles 2
 3. // @namespace    http://tampermonkey.net/
 4. // @version      1.1
 5. // @description  Skrypt automatyzujący rejestrację i zdobywanie kodów do Xbox game pass w promocji pringles.
 6. // @updateURL      http://srv18949.microhost.com.pl/scripts/pringles-bot.user.js
 7. // @downloadURL    http://srv18949.microhost.com.pl/scripts/pringles-bot.user.js
 8. // @match        https://gaming.pringles.com/*
 9. // @grant        none
 10. // ==/UserScript==
 11. var wersjajezykowa="mk_MK"; //Kod wybranej wersji językowej na której ma działać skrypt (znajduje się w adresie strony). Zalecane "lv_LV" (Łotwa, brak puzzli i brak kodów z puszki).
 12. var registertimeout=120; //czas w sekundach po ilu ma być przeładowana strona rejestracji konta (np. w przypadku zamulających serwerów).
 13. var firstclicktimeout=1500; //UWAGA!!! Jeśli będziesz miał problem z wczytywaniem wersji niemieckiej (de_DE) mimo ustawienia innej, zwiększ tę wartość na 2000 lub 3000.
 14.  
 15. var gmail_name="sobejko07"; //mail KONIECZNIE na Gmailu (sam alias, bez części po znaku @), do niego będzie doklejany losowy ciąg znaków i na ten adres przyjdą kody do Game Passa. Przykład: dla adresu [email protected] wpisz tu tylko: jankowalski
 16. var password="TajneHaslo123!"; //hasło do tworzonych kont pringles - minimum 8 znaków, duża i mała litera, cyfra i znak specjalny.
 17.  
 18.  
 19. function fillform(){
 20.     var tempid=makeid(20);
 21. document.getElementById("KSTL-Registration-FirstName").value="auto";
 22. document.getElementById("KSTL-Registration-LastName").value="auto";
 23. document.getElementById("KSTL-Registration-City").value="auto";
 24. document.getElementById("KSTL-Registration-Password").value=password;
 25. document.getElementById("KSTL-Registration-PasswordConfirm").value=password;
 26. document.getElementById("KSTL-Registration-AddressLine1").value="auto";
 27. document.getElementById("KSTL-Registration-PostalCode").value="1";
 28. document.getElementById("KSTL-Registration-PhoneNumber2").value="1";
 29. document.getElementById("KSTL-Registration-UserNameConfirm").value=gmail_name+"+"+tempid+"@gmail.com";
 30. document.getElementById("KSTL-Registration-UserName").value=gmail_name+"+"+tempid+"@gmail.com";
 31. document.getElementById("KSTL-Registration-Country-0").click();
 32. document.getElementById("KSTL-Registration-TermsConditions1").click();
 33. document.getElementById("KSTL-Registration-PrivacyPolicy").click();
 34.  
 35. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-FirstName"));
 36. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-LastName"));
 37. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-Password"));
 38. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-PasswordConfirm"));
 39. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-AddressLine1"));
 40. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-PostalCode"));
 41. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-PhoneNumber2"));
 42. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-City"));
 43. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-UserName"));
 44. fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-UserNameConfirm"));
 45. }
 46.  
 47. function makeid(length) {
 48.    var result           = '';
 49.    var characters       = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
 50.    var charactersLength = characters.length;
 51.    for ( var i = 0; i < length; i++ ) {
 52.       result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
 53.    }
 54.    return result;
 55. }
 56.  
 57. function fireChangeEvents(element){
 58.     var changeEvent = null;
 59.     changeEvent = document.createEvent ("HTMLEvents");
 60.     changeEvent.initEvent ("input", true, true);
 61.     element.dispatchEvent (changeEvent);
 62.     console.debug('input event dispatched for element: '+element.id);
 63.     changeEvent = document.createEvent ("HTMLEvents");
 64.     changeEvent.initEvent ("keyup", true, true);
 65.     element.dispatchEvent (changeEvent);
 66.     console.debug('keyup event dispatched for element: '+element.id);
 67.     changeEvent = document.createEvent ("HTMLEvents");
 68.     changeEvent.initEvent ("change", true, true);
 69.     element.dispatchEvent (changeEvent);
 70.     console.debug('change event dispatched for element: '+element.id);
 71. }
 72.  
 73. function deleteAllCookies() {
 74.     var cookies = document.cookie.split(";");
 75.  
 76.     for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
 77.         var cookie = cookies[i];
 78.         var eqPos = cookie.indexOf("=");
 79.         var name = eqPos > -1 ? cookie.substr(0, eqPos) : cookie;
 80.         document.cookie = name + "=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
 81.     }
 82. }
 83.  
 84. function auto(){
 85.     if (window.location.pathname=="/"+wersjajezykowa+"/Home"){
 86.         if (document.getElementsByClassName("spinnerObj")[0]==null){
 87.             setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName("backtohome")[0].click(); }, firstclicktimeout);
 88.         }
 89.     } else if (window.location.pathname=="/"+wersjajezykowa+"/entercode"){
 90.         if (document.getElementsByClassName("ng-binding")[9].outerHTML.startsWith('<span data-ng-bind-html="main.resources.CoreKelloggs_BatchcodeSectionCta" class="ng-binding">'))
 91.             document.getElementsByClassName("ng-binding")[9].click();
 92.     } else if (window.location.pathname=="/"+wersjajezykowa+"/Login"){
 93.         if (document.getElementsByClassName("ng-binding")[10].outerHTML.startsWith('<span class="btn-copy ng-binding" data-ng-bind-html="main.resources.CoreKelloggs_RegisterNowButton">'))
 94.             document.getElementsByClassName("ng-binding")[10].click();
 95.     } else if (window.location.pathname.startsWith("/"+wersjajezykowa+"/ThankYou")){
 96.         sessionStorage.clear();
 97.         deleteAllCookies();
 98.         window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 99.     } else if (window.location.pathname.startsWith("/"+wersjajezykowa+"/Puzzle")){
 100. //układanie puzzli
 101.     } else if (window.location.pathname.startsWith("/"+wersjajezykowa+"/Error")){
 102.         sessionStorage.clear();
 103.         window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 104.     } else if (window.location.pathname=="/"+wersjajezykowa+"/Register"){
 105.         if (window.localStorage.getItem('registertimeout')==null){
 106.             window.localStorage.setItem('registertimeout', '0');
 107.         } else {
 108.             if (document.getElementsByClassName("ai-white-spin")[0]!=null){
 109.                 if (document.getElementsByClassName("ai-white-spin")[0].getAnimations()[0]!=null){
 110.                     var tempregistertimeout=Number(window.localStorage.getItem('registertimeout'))
 111.                     if (tempregistertimeout>registertimeout){
 112.                         sessionStorage.clear();
 113.                         window.localStorage.setItem('registertimeout', 0);
 114.                         window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 115.                     } else {
 116.                         tempregistertimeout++;
 117.                         window.localStorage.setItem('registertimeout', tempregistertimeout);
 118.                     }
 119.                 }
 120.             } else {
 121.                 window.localStorage.setItem('registertimeout', 0);
 122.             }
 123.         }
 124.         if (document.getElementsByClassName("KSTL-Registration-AccountNotCreated").length==1){
 125.             sessionStorage.clear();
 126.             window.localStorage.setItem('registertimeout', 0);
 127.             window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 128.         }
 129.         if ((document.getElementById("KSTL-Registration-UserName").value=="")&&(document.getElementById("KSTL-Registration-FirstName").value=="")){
 130.             fillform();
 131.             //window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
 132.             window.scrollBy(0,1400);
 133.         }
 134.     } else {
 135.             sessionStorage.clear();
 136.             window.localStorage.setItem('registertimeout', 0);
 137.             window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 138.         }
 139. }
 140.  
 141. (function() {
 142.     'use strict';
 143. window.onkeyup = function(e) {
 144.     var key = e.keyCode ? e.keyCode : e.which;
 145.     if (key == 192){
 146.         deleteAllCookies();
 147.         sessionStorage.clear();
 148.         window.location.href="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Home";
 149.     } else if (key == 17) {
 150.         if ((window.location.href=="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Login")&&(document.getElementById("KSTL-Registration-UserName").value!="")){
 151.             document.getElementById("KSTL-Registration-Password").value=password;
 152.             fireChangeEvents(document.getElementById("KSTL-Registration-Password"));
 153.         }
 154.         else if (window.location.href=="https://gaming.pringles.com/"+wersjajezykowa+"/Register") {
 155.             if ((document.getElementById("KSTL-Registration-UserName").value!="")&&(document.getElementById("KSTL-Registration-FirstName").value=="")){
 156.                 fillform();
 157.         }
 158.     }
 159.     }
 160. }
 161.  
 162. setInterval(auto, 1000);
 163.  
 164. })();