Facebook
From Reliable Leopard, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 106
 1. nếu số nhập vào là số nguyên tố thì truyền vào 0 thay vì giá trị nhập vào. Trả về màn hình số lần xuất hiện của 0 trong mảng.               #include <iostream>
 2. #include <math.h>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. bool checkSNT(int n)
 6. {
 7.     if (n < 2)
 8.         return false;
 9.     for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
 10.     {
 11.         if (n % i == 0)
 12.             return false;
 13.     }
 14.     return true;
 15. }
 16.  
 17. void input(int a[], int &n)
 18. {
 19.     for (int i = 0; i < n; i++)
 20.     {
 21.         cin >> a[i];
 22.     }
 23. }
 24.  
 25. int dem(int a[], int n)
 26. {
 27.     int count = 0;
 28.     for (int i = 0; i < n; i++)
 29.     {
 30.         if (checkSNT(a[i]) == true)
 31.         {
 32.             a[i] = 0;
 33.         }
 34.         if (a[i] == 0)
 35.             count++;
 36.     }
 37.     return count;
 38. }
 39. int main()
 40. {
 41.     int n;
 42.     cin >> n;
 43.     int a[n];
 44.     input(a, n);
 45.     cout << dem(a, n);
 46.     return 0;
 47. }