Facebook
From Gray Anoa, 1 Week ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 60
 1. Viết chương trình c++ nhập vào kích thước mảng sau đó là các giá trị của mảng theo đúng thứ tự. Tìm và trả về phần tử nhỏ thứ 2 (nhì) trong mảng.                               #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. void phantu2(double a[], int& n) {
 5.         cin >> n;
 6.         for     (int i = 0; i < n; i++)
 7.         {
 8.                 cin >> a[i];
 9.         }
 10.         for (int i = 0; i < n - 1; i++)
 11.         {
 12.                 for (int j = i + 1; j < n; j++)
 13.                 {
 14.                         if (a[j] < a[i])
 15.                         {
 16.                                 int tem = a[j];
 17.                                 a[j] = a[i];
 18.                                 a[i] = tem;
 19.                         }
 20.                 }
 21.         }
 22.         cout << a[1];
 23. }
 24. int main()
 25. {
 26.         int n;
 27.         double a[100];
 28.         phantu2(a, n);
 29.    return 0;
 30.  
 31. }
 32.