Facebook
From Sharescript.net, 6 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 47
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2. #include <unistd.h>
 3. #include <windows.h>
 4. class Trungto
 5. {
 6.     int n; // n là số phần tử của mảng input, mongoac và dongngoac để lưu lại có bao nhiêu dấu mở ngoặc đóng ngoặc
 7.     std::string test;
 8.     std::stack <std::string> s1;
 9.     std::stack <char> s2;
 10.     std::string tg, tg2; // Dùng để lưu lại số thập phân để xài
 11.     public:
 12.         std::string error;
 13.         Trungto(){}
 14.         Trungto(std::string test){
 15.             this->test = test;
 16.             this->n = test.length();
 17.         }
 18.         ~Trungto(){}
 19.         // Hàm để kiểm tra xem ký tự char c truyền vào có phải là một toán tử không, đồng thời phân chia độ ưu tiên của toán tử
 20.         int toantu(char c){
 21.             if(c == '*' || c == '/') return 2;
 22.             if(c == '+' || c == '-') return 1;
 23.             return 0;
 24.         }
 25.         // Hàm kiểm tra xem ký tự char c truyền vào có phải là một chữ số không
 26.         bool chuso(char c){
 27.             if(c == '0' || c == '1' || c == '2' || c == '3' || c == '4' || c == '5' || c == '6' || c == '7' || c == '8' || c == '9')
 28.                 return true;
 29.             return false;
 30.         }
 31.         std::string tinhtoan(std::string a, std::string b, char c){
 32.             float x, y, s;
 33.             x = atof(a.c_str());
 34.             y = atof(b.c_str());
 35.             if(c == '+') s = x + y;
 36.             if(c == '-') s = y - x;
 37.             if(c == '*') s = x * y;
 38.             if(c == '/') s = y / x;
 39.             a = std::to_string(s);
 40.             return a;
 41.         }
 42.         void instack(){
 43.             tg = s1.top(); // Lấy phần tử của đỉnh stack s1
 44.             s1.pop(); // Xóa phần tử của đỉnh stack s1
 45.             tg2 = s1.top(); // Lấy phần tử của đỉnh stack s1 lần 2
 46.             s1.pop(); // Xóa phần tử của đỉnh stack s1 lần 2
 47.             s1.push(tinhtoan(tg, tg2, s2.top())); // Chèn vào đỉnh stack s1: tg + - * / tg2
 48.             s2.pop(); // Xóa phần tử của đỉnh stack s2
 49.         }
 50.         std::string lamtron(std::string a, int n){
 51.             std::stringstream ss;
 52.             int pos = a.find('.');
 53.             if(n == 0){
 54.                 for(int i = 0 ; i < pos; i ++){
 55.                     ss << a[i];
 56.                 }
 57.             }
 58.             else{
 59.                 for(int i = 0 ; i <= pos + n; i ++){
 60.                     ss << a[i];
 61.                 }
 62.             }
 63.             ss >> a;
 64.             return a;
 65.         }
 66.         bool validate(){
 67.             int mongoac = 0, dongngoac = 0;
 68.             bool check1;
 69.             /* Validate:
 70.             Ở giữa:
 71.             - Hai toán tử ko được gần nhau như này: *+
 72.             - Ngoặc vs số ko được gần nhau như này: 5(, )5
 73.             - Hai ngoặc không được như này: (), )(
 74.             - Dấu chấm phải nằm giữa 2 số: 9.6
 75.             - Số ngoặc mở phải bằng số ngoặc đóng và phải có ngoặc mở trước
 76.             - Ngoặc mở phải được thấy trước ngoặc đóng
 77.             - Toán tử phải nằm giữa 2 số hoặc nằm sau dấu ), nằm trước dấu (
 78.             Ở đầu:
 79.             - Chỉ có số và dấu mở ngoặc được phép
 80.             Ở cuối:
 81.             - Chỉ có số và dấu đóng ngoặc được phép
 82.             */
 83.             // Kiểm tra xem ký tự đầu tiên có phải là dấu mở ngoặc hoặc là 1 số không
 84.             if(test[0] != '(' && !chuso(test[0])){
 85.                 error = "Bạn đã viết sai cú pháp, ký tự đầu tiên phải là số hoặc dấu mở ngoặc!";
 86.                 return false;
 87.             }
 88.             else{
 89.                 if(test[0] == '('){
 90.                     mongoac ++;
 91.                 }
 92.                 // Kiểm tra xem ký tự cuối cùng có phải là dấu đóng ngoặc hoặc là 1 số không
 93.                 if(test[n-1] != ')' &&  !chuso(test[n-1])){
 94.                     error = "Bạn đã viết sai cú pháp, ký tự cuối cùng phải là số hoặc dấu đóng ngoặc!";
 95.                     return false;
 96.                 }
 97.                 else{
 98.                     check1 = false;
 99.                     for(int i = 1; i < n; i++){
 100.                         // Kiểm tra xem phần tử mình duyệt có chứa các ký tự khác không được phép không
 101.                         if(toantu(test[i]) == 0 && test[i] != '(' && test[i] != ')' && test[i] != '.' && !chuso(test[i]) && test[i] != ' '){
 102.                             error = "Dường như bạn đã nhập sai, những ký tự được hỗ trợ gồm + - * / ( ) . dấu cách và 0 đến 9!";
 103.                             return false;
 104.                         }
 105.                         // Dấu . phải nằm giữa 2 số
 106.                         if(test[i] == '.'){
 107.                             if(!chuso(test[i - 1]) || !chuso(test[i + 1])){
 108.                                 error = "Dường như bạn đã viết sai số thập phân, xem lại nhé!";
 109.                                 return false;
 110.                             }
 111.                         }
 112.                         // Hai toán tử không được gần nhau
 113.                         if(toantu(test[i]) != 0){
 114.                             if(toantu(test[i - 1]) != 0 || toantu(test[i + 1]) != 0){
 115.                                 error = "Dường như bạn đã viết toán tử liền kề nhau, xem lại nhé!";
 116.                                 return false;
 117.                             }
 118.                         }
 119.                         // Kiểm tra xem có các kiểu cấu trúc dạng này không: 5(, (), )( và tăng giá trị của dấu mở ngoặc lên 1
 120.                         if(test[i] == '('){
 121.                             mongoac ++;
 122.                             if(test[i - 1] == ')' || test[i + 1] == ')' || chuso(test[i - 1])){
 123.                                 error = "Bạn đã viết sai một trong số các cú pháp sau: 5(, (), )(";
 124.                                 return false;
 125.                             }
 126.                         }
 127.                         // Toán tử nằm giữa 2 số hoặc nằm sau dấu ), nằm trước dấu (
 128.                         if(toantu(test[i]) != 0){
 129.                             if(test[i - 1] != ')' && !chuso(test[i - 1])){
 130.                                 error = "Dường như bạn đã đặt sai chỗ toán tử, xem lại nhé!";
 131.                                 return false;
 132.                             }
 133.                             if(test[i + 1] != '(' && !chuso(test[i + 1])){
 134.                                 error = "Dường như bạn đã đặt sai chỗ toán tử, xem lại nhé!";
 135.                                 return false;
 136.                             }
 137.                         }
 138.                         // Kiểm tra xem có các kiểu cấu trúc dạng này không: )5, (), )( và tăng giá trị của dấu đóng ngoặc lên 1
 139.                         if(test[i] == ')'){
 140.                             dongngoac ++;
 141.                             if(test[i - 1] == '(' || test[i + 1] == '(' || chuso(test[i + 1])){
 142.                                 error = "Bạn đã viết sai một trong số các cú pháp sau: (5, (), )(";
 143.                                 return false;
 144.                             }
 145.                             // Kiểm tra xem dấu đóng ngoặc có xuất hiện trước dấu mở ngoặc không
 146.                             if(dongngoac > mongoac){
 147.                                 error = "Có vấn đề với dấu đóng ngoặc, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng!";
 148.                                 return false;
 149.                                 check1 = true;
 150.                             }
 151.                         }
 152.                     }
 153.                     // Sau khi duyệt hết phần tử, so sánh dấu đóng và mở ngoặc xem có bằng nhau không
 154.                     if(dongngoac != mongoac && check1 == false){
 155.                         error = "Có vấn đề với dấu mở đóng ngoặc, số dấu mở ngoặc khác số dấu đóng ngoặc!";
 156.                         return false;
 157.                     }
 158.                 }
 159.             }
 160.             return true;
 161.         }
 162.         std::string start(int tronso){
 163.             std::stringstream ss; // Dùng để nối số thập phân
 164.             std::string a;
 165.             char b; // Dùng để lưu lại toán tử và dấu đóng mở ngoặc để xài
 166.             bool check, check2; // Check để kiểm tra xem số thập phân có tồn tại không, check2 để kiểm tra toán tử có tồn tại không
 167.             ss.str("");
 168.             ss.clear();
 169.             check2 = true;
 170.             for(int i = 0; i < n; i++){ // Duyệt hết chuỗi
 171.                 if(test[i] == ' ') continue;
 172.                 if(!chuso(test[i]) && test[i] != '.'){ // Nếu không phải là chữ số và dấu .
 173.                     if(ss.rdbuf()->in_avail() == 0){ // Kiểm tra ss có chứa số không
 174.                         b = test[i]; // b là toán tử hoặc dấu ngoặc
 175.                     }
 176.                     else{
 177.                         b = test[i]; // b là toán tử hoặc dấu ngoặc
 178.                         check = true;
 179.                         ss >> a; // a sẽ chứa số thập phân
 180.                         ss.str(""); // Clear ss
 181.                         ss.clear();
 182.                     }
 183.                 }
 184.                 else{ // Nếu là toán tử hoặc dấu ngoặc
 185.                     if(chuso(test[i]) || test[i] == '.'){ // Nếu là chữ số hoặc dấu .
 186.                         ss << test[i]; // Truyền vào ss
 187.                     }
 188.                     if(chuso(test[n - 1]) && i == (n - 1)){
 189.                         check = true;
 190.                         check2 = false;
 191.                         ss >> a;
 192.                         ss.str("");
 193.                         ss.clear();
 194.                     }
 195.                     else{
 196.                         continue;
 197.                     }
 198.                 }
 199.                 if(check == true){ // Nếu có giá trị số float được trả về
 200.                     s1.push(a);
 201.                 }
 202.                 if(check2 == true){ // Nếu có giá trị char được trả về
 203.                     if(b == '(') // Gặp dấu mở ngoặc thì cho vào stack s2
 204.                         s2.push(b);
 205.                     if(toantu(b) != 0){
 206.                         if(!s2.empty()){
 207.                             while(true){
 208.                                 if(s2.empty()) break;
 209.                                 if(toantu(b) > toantu(s2.top()) || toantu(b) == 0){
 210.                                     break;
 211.                                 }
 212.                                 else{
 213.                                     instack();
 214.                                 }
 215.                             }
 216.                         }
 217.                         s2.push(b);
 218.                     }
 219.                     if(b == ')'){
 220.                         while(true){
 221.                             if(s2.top() == '('){
 222.                                 s2.pop();
 223.                                 break;
 224.                             }
 225.                             else{
 226.                                 instack();
 227.                             }
 228.                         }
 229.                     }
 230.                 }
 231.                 check = false;
 232.             }
 233.             while(!s2.empty()){
 234.                 instack();
 235.             }
 236.             return lamtron(s1.top(), tronso);
 237.         }
 238. };
 239. int main(){
 240.     SetConsoleOutputCP(65001);
 241.     std::string bieuthuc = "9.898+8.22*(7.64-(8.2654+9.11)-2.65)*89+655.66";
 242.     int sochusosaudauphay = 2;
 243.     Trungto T {bieuthuc};
 244.     // Nếu cần xác định input có đúng không?
 245.     if(T.validate()){
 246.         std::cout << T.start(sochusosaudauphay);
 247.     }
 248.     else
 249.     {
 250.         std::cout << T.error;
 251.     }
 252.     // Nếu không cần xác định input mà tính toán luôn
 253.     // std::cout << T.start(sochusosaudauphay);
 254.    
 255.     return 0;
 256. }