Facebook
From Trivial Monkey, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 114
 1. p<-getwd()
 2. zad1 <- read.table(file=paste0(p,"/zad1.txt"), header = T,sep=",",dec=".")
 3. dim(zad1)
 4. #dygresja
 5. sd(zad1(Czas))
 6. sqrt(sum(zad1$Czas - mean(zad1$Czas))^2(length(zad1$Czas)))
 7.  
 8. #
 9. zad1$Stanowisko  <- as.factor(zad1$Stanowisko)
 10. class(zad1$Stanowisko)
 11. head(zad1)
 12. str(zad1)
 13.  
 14. #wykres
 15. boxplot(zad1$Czas~zad1$Stanowisko,col="red",border="darkblue",pch=19,main="Ĺšrednie czasy")
 16. points(c(1,2,3),tapply(zad1$Czas,zad1$Stanowisko,mean),col="yellow",pch=19)
 17.  
 18. #wartosci srednich
 19. tapply(zad1$Czas,zad1$Stanowisko,mean)
 20. tapply(zad1$Czas,zad1$Stanowisko,sd)
 21.  
 22. plot.design(Czas~Stanowisko,data = zad1,col="blue")
 23.  
 24. #analiza wariancji
 25. av <- aov(Czas ~ Stanowisko,data=zad1)
 26. summary(av)
 27.  
 28. #wnisek : Poniewaz 22.55 > 3,055 to h0 w rownosci srednich czzasow nalezy odrzucic
 29.  
 30. #wnisek : Poniewaz p-obl = 5.77e-09 < alfa = 0.05o h0 w rownosci srednich czzasow nalezy odrzucic
 31.  
 32. #zadanie 2.
 33.  
 34.  
 35. # zad 4
 36. dane1 <-read.table(file=paste0(path,"/zadanie4.txt"),
 37.                    head=T,sep="\t")
 38. str(dane1)
 39. plot(Koszty~Produkcja, data=dane1, col=rgb(0,0,1,.6),pch=19)
 40.  
 41. cor(dane1$Koszty, dane1$Produkcja)
 42.  
 43. #wspolczynnik korelacji =0.9701863 mowi o silnej korelacji pomiedzy kosztami i produkcja
 44.  
 45.  
 46. cor(dane1$Koszty, dane1$Produkcja)^2
 47.  
 48. #generowanie danych
 49. x<-rnorm(100)
 50. y<-runif(100)
 51. plot(x,y, col=rgb(0,0,1,.6), pch=19)
 52.  
 53. model<-lm(Koszty-Produkcja, data=dane1)
 54. model
 55. #koszty = 1706,6 + 200,1 * Produkcja + Epsylon
 56.  
 57. summary(model)
 58.  
 59. #testowanie istotnosci parametrow:
 60. alfa=0.05
 61. #h0 wyraz wolny = 0
 62. #h1 wyraz wolny !=0
 63. #porownujemy obliczony poziom istotnopsci z alfa
 64. # 0.05 > 0.00248 => h0 nalezy odrzucic
 65.  
 66.  
 67. #h0 wspolczynnik = 0
 68. #h1 wspolczynnik !=0
 69. #porownujemy obliczony poziom istotnopsci z alfa
 70. # 0.05 >  2e-16 => h0 nalezy odrzucic
 71.  
 72. #dobrac modelu
 73. #wspolczynnik determinacji R-kwadrat 0.9425
 74. #zmiennosc kosztow jest wyjasniona w 94%
 75. #wspolczynnik zbieznosci fi=1 -0.9425
 76. #zmiennosc kosztow nie jest wyjasniana w 6%
 77.  
 78. # Residual standard error: 10820
 79. #Wartosci kosztow empiryczne srtednio rozna sie od teoretycznych o 10820zl
 80. # obliczony poziom p-value = 0.6463 > alfa = 0.05 czyli nie ma podstaw do odrzucenia h0