Facebook
From Pussy hounter 69, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 265
 1. #include "stm32f4xx.h"
 2. #include "stm32f4_discovery.h"
 3.  
 4. float ADC_Result = 0;
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11. int main(void)
 12. {
 13.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA , ENABLE); // zegar dla portu GPIO z kt├│rego wykorzystany zostanie pin jako wyj┼Ťcie DAC (PA4)
 14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); // zegar dla modu┼éu DAC
 15.  
 16.  
 17.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA , ENABLE); // zegar dla portu GPIO z kt├│rego wykorzystany zostanie pin jako wej┼Ťcie ADC (PA1)
 18.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // zegar dla modu┼éu ADC1
 19.  
 20.  
 21.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 22.         //inicjalizacja wyj┼Ťcia DAC
 23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_1 ;
 24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
 25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
 26.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 27.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 28.  
 29.  
 30.         ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
 31.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
 32.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
 33.         ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
 34.         ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
 35.         ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
 36.  
 37.  
 38.  
 39.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
 40.         ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
 41.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
 42.         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
 43.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
 44.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
 45.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
 46.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
 47.         ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
 48.  
 49.  
 50.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_84Cycles);
 51.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
 57.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 58.  
 59.         /* Time base configuration */
 60.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 28111;
 61.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2988;
 62.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
 63.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =  TIM_CounterMode_Up;
 64.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
 65.  
 66.  
 67.  
 68.         unsigned int counter = TIM4->CNT;
 69.  
 70.         DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
 71.         //wy┼é─ůczenie zewn─Ötrznego wyzwalania
 72.  
 73.         //konwersja mo┼╝e by─ç wyzwalana timerem, stanem wej┼Ťcia itd. (szczeg├│┼éy w dokumentacji)
 74.  
 75.         DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
 76.         //nast. 2 linie - wy┼é─ůczamy generator predefiniowanych przebieg├│w //wyj┼Ťciowych (warto┼Ťci zadajemy sami, za pomoc─ů odpowiedniej funkcji)
 77.  
 78.         DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
 79.         DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0;
 80.  
 81.         //w┼é─ůczamy buforowanie sygna┼éu wyj┼Ťciowego
 82.  
 83.         DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
 84.         DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
 85.  
 86.         DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
 87.  
 88.         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0xFFF);
 89.  
 90.         float x=4095;
 91.  
 92.  
 93.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
 94.  
 95.         int flag=0; //0-rosnie, 1-stala, 2-maleje
 96.  
 97.         for(;;)
 98.         {
 99.  
 100.                 while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
 101.                 if(flag==0)
 102.                 {
 103.                         x=4095-counter;
 104.                         ADC_Result = ADC_GetConversionValue(ADC1)/x-1;
 105.                 }
 106.                 if(flag==1)
 107.                 {
 108.                         x=1106;
 109.                         ADC_Result = ADC_GetConversionValue(ADC1)/x-1;
 110.                 }
 111.                 if(flag==2)
 112.                 {
 113.                         x=1106+counter;
 114.                         ADC_Result = ADC_GetConversionValue(ADC1)/x-1;
 115.                 }
 116.                 if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update)) {
 117.                                         flag++;
 118.                                         if(flag==3)
 119.                                         {
 120.                                                 flag=0;
 121.                                         }
 122.                                             TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
 123.  
 124.                 }
 125.  
 126.  
 127.  
 128.  
 129.  
 130.         }
 131.  
 132. }
 133.  
 134.  
 135.